Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Development Services

From Concept to Construction

Phone: 503-823-7300

Email: bds@portlandoregon.gov

1900 SW 4th Ave, Portland, OR 97201

More Contact Info

Thành Phố Portland Sẽ Cung Cấp Bản Dịch

Bản tin phân phát và tài liệu quảng cáo

Bản tin phân phát và tài liệu quảng cáo

Google Dịch

Dịch vụ dịch ngôn ngữ trực tuyến miễn phí của Google