Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Planning and Sustainability

Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

Phone: 503-823-7700

Curbside Hotline: 503-823-7202

1900 SW 4th Ave, Suite 7100, Portland, OR 97201

More Contact Info

Subscribe to RSS feed

Most Recent

View Less

Portland Plan Summary in Vietnamese

Hiện đã có bản tóm lược Pháp Thảo Kế Hoạch Portland bằng tiếng Tây ban nha, Hoa, Nga và Việt. 

Hội nhập là nguyên tắc định hướng của Kế Hoạch Portland, kế hoạch phát triển 25 năm của thành phố chúng ta nhằm bảo đảm Portlandlà thành phố thịnh vượng, lành mạnh và bình đẳng cho tất cả mọi người. Hiện tại một bản tóm lược về kế hoạc nói trên đã được chuyển ngữ sang bốn ngôn ngữ khác: Tiếng Tây ban nha, Hoa, Nga, và Việt. 

Tờ thông tin này có các mục tiêu của Portlando Plan, phần trình bày về cách thức thiết lập chương trình, danh sách các vấn đề cũng như các khó khăn thử thách mà chương trình sẽ giải quyết, và ví dụ về các biện pháp thực hiện để chúng ta khởi động.

Bấm vào hình ở dưới để tải xuống tờ thông tin Portland Plan bằng tiếng Tây ban nha, Nga, Hoa hoặc tiếng Việt. Cũng có ấn bản dành cho các cá nhân và các nhóm cộng đồng/nhóm sinh hoạt. Để được giúp đỡ, vui lòng gọi số (503) 823-1303 hoặc e-mail pdxplan@portlandoregon.gov.

Portland Plan Summary in Russian

Краткое изложение проекта Плана развития Портленда отныне имеется на испанском, китайском, русском и вьетнамском языках

Руководящим принципом Плана развития Портленда является его всеобъемлемость. Этот план, рассчитанный на 25 лет, призван сделать Портленд процветающим, здоровым и справедливым городом для всех. Теперь краткое описание плана переведено еще на 4 языка: испанский, китайский, русский и вьетнамский.  

Брошюра включает цели Плана развития Портленда, описание того, как он был разработан, а также перечень вопросов и проблем, на решение которых этот план нацелен, включая примеры тех работ, которые положат начало его осуществлению.

Чтобы скачать брошюру с Планом развития Портленда на испанском, русском, китайском или вьетнамском языке – щелкните на изображении ниже. Для частных лиц и заинтересованных общественных групп/организаций также предлагаются печатные экземпляры брошюры. Для получения информации просьба обращаться по телефону (503) 823-1303 либо по адресу эл. почты: pdxplan@portlandoregon.gov.