Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info


水务局无需预约的中心关闭

出于对我们的客户和员工的关切,波特兰水务局将从3月16日星期一开始关闭位于州际公路蒂拉穆克街 (Tillamook St.)664号的州际营业处,不接待任何无预约来访的客户。您可以在周一至周五上午9点到下午4点与我们联系,通过电话 503-823-7770 或电子邮件PWBCustomerService@portlandoregon.gov 您可以在州际公路蒂拉穆克街 (Tillamook St.)664号的州际营业处“下班后” 收件箱留下支票或汇票。

如果您的供水服务因未付款而中断,而您正在致电要求恢复供水服务,请在营业工作时间内致电。 如果您希望在下班时间恢复服务,最多收取250美元的费用,请致电503-823-4874。 您可以在营业时间提出要求来避免费用。 要报告下班时间的用水紧急情况,请致电503-823-4874,每天 24 小時,每週七天提供服務。

环境服务局和水务局以下列形式提供财务援助:

付款安排

污水道和水费的账单折扣

 危机券

公用事业安全网计划

Центр приёма посетителей Управления водоснабжения закрыт

Управление водоснабжения Портленда заботится о здоровье своих работников и клиентов, поэтому прекращает работу центра приёма посетителей по адресу 664 N Tillamook St., начиная с понедельника (16 марта). Вы можете с нами связаться по тел. 503-823-7770 с понедельника по пятницу (с 9:00 до 16:00) или по эл. почте: PWBCustomerService@portlandoregon.gov. Чеки и денежные переводы можно оставлять в нашем ящике для платежей по адресу 664 N. Tillamook St.

Если водоснабжение в вашем доме приостановлено по причине неуплаты и вы желаете обсудить с нами возобновление услуг, звоните нам в стандартные рабочие часы. Если вас интересует платное возобновление услуги в нерабочее время стоимостью до 250 дол., пожалуйста, позвоните по номеру 503-823-4874. Плата не взимается, если запрос оставлен в течение рабочего дня. Чтобы сообщить о чрезвычайных ситуациях в системе водоснабжения в нерабочее время, пожалуйста, звоните по тел. 503-823-4874 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Департамент экологических услуг и Управление водоснабжения предлагают материальную помощь в следующей форме:

Платёжные договоры

Скидки на счета за воду и канализацию

Кризисные ваучеры

Программа защиты интересов клиентов коммунальных служб (The Utility Safety Net program)

Trung Tâm Dịch Vụ Không Hẹn Trước của Thủy Cục Đóng Cửa

Vì lo lắng cho sự an toàn của khách hàng và nhân viên của chúng tôi, Thủy Cục Portland sẽ đóng cửa không tiếp khách hàng không hẹn trước từ ngày Thứ Hai, 16 Tháng Ba tại cơ sở Interstate ở 664 N. Tillamook St. của chúng tôi. Qúy vị có thể gọi cho chúng tôi tại số 503-823-7770 từ Thứ Hai đến thứ Sáu ́9 a.m. to 4 p.m. hoặc email PWBCustomerService@portlandoregon.gov. Qúy vị có thể để ngân phiếu hoặc chứng thư tiền tệ tại thùng thư sau giờ làm tại cơ sở Interstate ở 664 N.  Tillamook St.Tillamook St.  của chúng tôi.

Nếu dịch vụ nước của qúy vị bị đình chỉ vì không trả phí và quý vị gọi cho chúng tôi để yêu cầu phục hồi dịch vụ của mình, xin hãy gọi trong giờ làm việc. Nếu qúy vị muốn phục hồi dịch vụ của mình sau giờ làm và trả phí lên tới $250, xin gọi số 503-823-4874. Qúy vị có thể tránh trả phí này bằng cách yêu cầu trong giờ làm việc.  Để thông báo tình trạng khẩn cấp về nước sau giờ làm việc xin gọi số 503-823-4874, 24 giờ mỗi ngày, bẩy ngày trong tuần.

Văn Phòng Dịch Vụ Môi Trường và Thủy Cục cung cấp các trợ cấp tài chính sau:

Dàn xếp tiền phải trả

Giảm phí phải trả cho rác và nước

Trợ cấp khủng hoảng

Chương trình Lưới An Toàn Tiện Ích

El centro de atención en persona del Departamento de Aguas estará cerrado.

En nuestro afán por demostrar nuestro interés por los clientes y el personal, el Departamento de Aguas de Portland dejará de atender al público en persona a partir del lunes 16 de marzo en nuestra ubicación de Interstate, 664 N. Tillamook St. Puede comunicarse con nosotros al 503-823-7770 de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. o enviar un correo electrónico a PWBCustomerService@portlandoregon.gov. Puede dejar un cheque o un giro postal en nuestro buzón de correo fuera del horario de trabajo en Interstate, 664 N. Tillamook St.

Si su servicio de agua fue desconectado por falta de pago y está llamando para solicitar que lo restablezcan, llame durante el horario de trabajo. Si desea restablecer su servicio fuera del horario de trabajo pagando una tarifa de hasta $250, llame al 503-823-4874.  Puede evitar pagar la tarifa si hace su pedido durante las horas de trabajo. Para informar emergencias de agua fuera del horario de atención al público, llame al 503-823-4874, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El Departamento de Servicios de Desarrollo y el Departamento de Aguas ofrecen la siguiente ayuda financiera:

Acuerdo de pagos

Descuento de tarifa para cargos de alcantarillado y agua

Vales de crisis

El programa Utility Safety Net

Here to Help with Financial Assistance

The Portland Water Bureau is monitoring the real effects of COVID-19 on our customers. We announced last week:

We will not disconnect service of Bureau of Environmental Services and Water Bureau customers for nonpayment.

  • Customers will continue to be responsible for sewer/stormwater/water charges due now and accrued during this time.

The Bureau of Environmental Services and the Water Bureau offer financial assistance in the form of:

  • Payment arrangements
  • Bill discounts for sewer and water charges
  • Crisis vouchers
  • The Utility Safety Net program

Our community was already working through an affordability crisis before a public health crisis challenged our hard-working and resilient customers. We are here to help. Contact us to discuss your options so your sewer/stormwater/water bill can be one less worry. For detailed information about these programs, click on this link, visit portlandoregon.gov/water/financialassistance or contact Customer Service at PWBCustomerService@portlandoregon.gov or call us at 503-823-7770 to work out a plan.