Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Subscribe to RSS feed

Most Recent

View Less

Ang inyong tubig ay: Ligtas at magagamit sa panahon ng COVID-19 krisis (Tagalog)

Ang tubig sa gripo sa Portland ay ligtas upang inumin.

Ang tubig sa gripo sa Portland ay ligtas upang inumin.

Ang tubig ay mananatiling magagamit. 

Nag-aalok kami ng tulong pampinansyal.

Narito kami kung kailangan ninyo kami. 

 

Ang tubig sa gripo sa Portland ay ligtas upang inumin.

Ang inyong tubig sa gripo ay ligtas upang inumin. Ang aming proseso ng paggamot sa tubig ay pumapatay sa mga mikrobyo, kabilang ang mga virus. Ang inyong tubig ay ligtas upang inumin sa panahon ng COVID-19 krisis.

Mga tanong sa kalidad ng tubig: 503-823-7525  WBWaterLine@portlandoregon.gov  (May magagamit sa pagsasalin at interpretasyon.)

Ang tubig ay mananatiling magagamit. 

Pananatiliin naming gumagana ang sistema. Hindi namin hihintuin ang inyong tubig kung kayo ay magmintis sa isang pagbabayad. Kung minsan ang serbisyo sa tubig ay naaantala sa pamamagitan ng pagkasira ng tubo o pagkukumpuni. Kung malaman naming kailangan naming pansamantalang ihinto ang inyong tubig upang ayusin ang aming sistema, ipapaalam namin sa inyo. 

Nag-aalok kami ng tulong pampinansyal.

Maaari kayong makakuha ng isang bill discount o crisis voucher. Ang aming team para sa Serbisyo sa Customer ay nagsusumikap upang masagot ang inyong mga tanong. Kami ay nagpapanatili ng workplace distancing, kaya kakaunti ang aming nagtatrabahong kawani kaysa sa pangkaraniwan. Maaaring kailangan ninyong maghintay nang mas mahaba kaysa sa normal upang makipag-usap sa isang kinatawan.

Narito kami kung kailangan ninyo kami. 

Mga tanong sa Bill: PWBCustomerService@portlandoregon.gov  503-823-7770 (May magagamit sa pagsasalin at interpretasyon)

Mga tanong sa kalidad ng tubig o presyur ng tubig?  503-823-7525  WBWaterLine@portlandoregon.gov (May magagamit sa pagsasalin at interpretasyon)

Emerhensya sa tubig:  503-823-4874 24 hours a day, 7 days a week