Skip to Main Content View Text-Only

Development Services

From Concept to Construction

Phone: 503-823-7300

Email: bds@portlandoregon.gov

1900 SW 4th Ave, Portland, OR 97201

More Contact Info

Thành Phố Portland Sẽ Cung Cấp Bản Dịch

Bản tin phân phát và tài liệu quảng cáo

Bản tin phân phát và tài liệu quảng cáo

Google Dịch

Dịch vụ dịch ngôn ngữ trực tuyến miễn phí của Google

Thành phố Portland chính sách không được kỳ thị

Chính sách không được kỳ thị khi phục vụ

HIỆN THỰC HÓA CÔNG BẰNG THÔNG QUA ĐẨY MẠNH DÂN QUYỀN

QUÝ VỊ CẦN BIẾT GÌ VỀ KẾ HOẠCH NÀY?