Skip to Main Content View Text-Only

Development Services

From Concept to Construction

Phone: 503-823-7300

Email: bds@portlandoregon.gov

1900 SW 4th Ave, Portland, OR 97201

More Contact Info

City of Portland Translated Material

HIỆN THỰC HÓA CÔNG BẰNG THÔNG QUA ĐẨY MẠNH DÂN QUYỀN

QUÝ VỊ CẦN BIẾT GÌ VỀ KẾ HOẠCH NÀY?

시민의 권리 향상으로 공평성 실현

이 플랜에 대해 무엇을 알아야 합니까?

促进人权、实现公平

您应当了解本计划的哪些内容?