Skip to Main Content View Text-Only

Development Services

From Concept to Construction

Phone: 503-823-7300

Email: bds@portlandoregon.gov

1900 SW 4th Ave, Portland, OR 97201

More Contact Info

Lời Nhắn Về Dịch Vụ Chuyển Ngữ Và Phiên Dịch Của BDS Trong Việc Sử Dụng Đất, Việc Thực Thi và Phá Hủy Khu Dân Cư

CUSTOMER & COMMUNITY NOTIFICATION

Lời Nhắn Về Dịch Vụ Chuyển Ngữ Và Phiên Dịch Của BDS Trong Việc Sử Dụng Đất, Việc Thực Thi và Phá Hủy Khu Dân Cư 

Trong nỗ lực nhằm tăng cường và cải thiện khả năng tiếp cận của công chúng đến Cục Dịch Vụ Phát Triển (Bureau of Development Services - BDS), kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2017, các thông báo về tái xét việc sử dụng đất và việc thực thi và phá hủy khu dân cư sẽ chứa thông tin về cách yêu cầu hỗ trợ chuyển ngữ ngôn ngữ hoặc các điều chỉnh thực tiễn khác. 

“Mọi người sống hoặc làm việc tại Thành Phố Portland đều là một nhân tố ảnh hưởng tiềm tàng của Cục Dịch Vụ Phát Triển”, trích lời Giám Đốc BDS Ông Paul Scarlett.  “Chúng tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi cam kết giảm bớt bất cứ rào cản nào đối với dịch vụ của chúng tôi và rằng chúng tôi mang lại những điều chỉnh thực tiễn cho người khuyết tật và chuyển ngữ ngôn ngữ cho người có trình độ Anh ngữ hạn chế.”  Mặc dù những điều chỉnh thực tiễn này được quy định bởi Khoản II và Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền liên bang, tại BDS đó là tổng hòa của một nỗ lực lớn hơn với nhiều chiến lược để thực hiện việc cung cấp dịch vụ, quảng bá và tuyển dụng công bằng. 

Tất cả các thông báo về tái xét việc sử dụng đất, thực thi và phá hủy khu dân cư hiện nay của BDS đều sẽ có thêm lời nhắn sau đây, với "Chuyển Ngữ và Phiên Dịch" bằng mười một ngôn ngữ khác nhau.  BDS sẽ tiếp tục tìm kiếm nhiều cách khác để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ của cục. 

Translated Message

Để tìm các tài liệu của Cục Dịch Vụ Phát Triển đã được chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt và Tiếng Nga, cũng như các ngôn ngữ khác theo quy định Safe Harbor của Thành Phố; xin vui lòng vào trang mạng chuyển ngữ Ngôn Ngữ của chúng tôi.

Có thắc mắc?  Gọi số điện thoại chính của chúng tôi tại (503) 823-7300 hoặc gửi email cho chúng tôi tại BDS@portlandoregon.gov