Skip to Main Content View Text-Only

Development Services

From Concept to Construction

Phone: 503-823-7300

Email: bds@portlandoregon.gov

1900 SW 4th Ave, Portland, OR 97201

More Contact Info

ຂໍ້ຄວາມແປເອກະສານ ແລະ ລ່າມແປພາສາ ສຳນັກງານບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ ໃນ ແຈ້ງການກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ກໍລະນີການບັງຄັບໃຊ້, ແລະ ການຮື້ຖອນທີ່ຢູ່ອາໄສ

CUSTOMER & COMMUNITY NOTIFICATION

ຂໍ້ຄວາມແປເອກະສານ ແລະ ລ່າມແປພາສາ ສຳນັກງານບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ ໃນ ແຈ້ງການກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,  ກໍລະນີການບັງຄັບໃຊ້, ແລະ ການຮື້ຖອນທີ່ຢູ່ອາໄສ 

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2015, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການທົບທວນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ກໍລະນີບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການຮື້ຖອນທີ່ພັກອາໄສລວມມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີຮ້ອງຂໍການແປພາສາ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສອື່ນໆ ຂອງສຳນັກງານບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ (BDS) ຂອງສາທາລະນະຊົນ.

ທ່ານ Paul Scarlett, ຫົວໜ້າ BDS ກ່າວວ່າ “ທຸກໆຄົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນເມືອງພັອດແລນ (City of Portland) ແມ່ນ ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທີ່ມີທ່າແຮງສຳຄັນ ຂອງສຳນັກງານບໍລິການ ດ້ານການພັດທະນາ”.  “ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າພວກເຮົາມີຄວາມໝາຍໝັ້ນຕັ້ງໃຈທີ່ ຈະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ວ່າພວກເຮົາມີການສະໜອງທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ການແປພາສາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຂີດຈຳກັດດ້ານຄວາມຄ່ອງແຄ່ວທາງພາສາອັງກິດ”.  ໃນຂະນະທີ່ທີ່ພັກອາໄສເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ອຳນາດຕາມມາດຕາ II ແລະ VI ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງແຫ່ງລັດ (Civil Rights Act), ຢູ່ໃນສຳນັກງານບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ , ທີ່ພັກອາໄສເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນອົງປະກອບ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ພ້ອມຫຼາຍໆຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ບໍລິການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ, ແລະ ການຮັບຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກຢ່າງທ່ຽງທຳ.

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການທົບທວນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ກໍລະນີການບັງຄັບໃຊ້ທັງໝົດ ຂອງສຳນັກງານບໍລິການດ້ານການພັດ ທະນາປະກອບມີຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ມີ “ການແປເອກະສານ ແລະ ລ່າມແປພາສາ” ໃນສິບເອັດພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  ສຳນັກງານບໍລິການດ້ານການພັດທະນາຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍໆວິທີເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຂອງຕົນ.

Translated Message

ເພື່ອຄົ້ນຫາເອກະສານ ຂອງສຳນັກງານບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທີ່ໄດ້ແປເປັນພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມທັງພາສາ Safe Harbor ອື່ນໆ ຂອງເມືອງ; ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ ໜ້າເວັບແປພາສາ ຂອງພວກເຮົາ.

ມີຄຳຖາມບໍ?  ໂທຫາຫມາຍເລກໂທລະສັບຫລັກ ຂອງພວກເຮົາທີ່ເບີ (503) 823-7300 ຫລື ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາຜ່ານທາງ  BDS@portlandoregon.gov.