Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Environmental Services

working for clean rivers

Phone: 503-823-7740

Fax: 503-823-6995

1120 SW 5th Ave, Suite 613, Portland, OR 97204

More Contact Info

वाइपहरूले पाइपहरू अवरोध गर्छन्

Decorative graphic of text below.

नाली फर्किनेबाट रोक्नुहोस् र आफ्ना पाइपहरूको सुरक्षा गर्नुहोस्!
यी वस्तुहरूलाई ट्रयासमा फाल्नुहोस्, शौचालयमा होइन।

विसंक्रमण गर्ने वाइपहरू
बच्चाका वाइपहरू
टावलेट
कागजका टावलेटहरू
अनुहारका टावलेटहरू

वाइपहरूले पाइपहरूलाई अवरोध गर्नबाट रोक्नुहोस्। पिसाब, दिसा र टोइलेट पेपर मात्र फ्लश गर्नुहोस्। अन्य वस्तुहरू ट्रयासमा फाल्नुपर्छ, शौचालयमा होइन।