Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Planning and Sustainability

Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

Phone: 503-823-7700

Curbside Hotline: 503-823-7202

1900 SW 4th Ave, Suite 7100, Portland, OR 97201

More Contact Info

Ngày Lễ Thay Đổi Lịch Trình về lấy Rác, Tái Chế Biến và Làm Phân Bón

Các thay đổi về lịch thu rác, tái chế và thu gom phân bón cho tất cả khách hàng từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1.

Tất cả các loại rác sẽ được thu gom trễ một ngày so với thường lệ.