Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Planning and Sustainability

Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

Phone: 503-823-7700

Curbside Hotline: 503-823-7202

1900 SW 4th Ave, Suite 7100, Portland, OR 97201

More Contact Info

ຕາຕະລາງວັນພັກປ່ຽນແປງສຳລັບການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຣີໄຊເຄິລ ແລະການນຳໄປເຮັດປູ໋ຍ

ຕາຕະລາງການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຣີໄຊເຄິລ ແລະການນຳໄປເຮັດປຸ໋ຍແມ່ນປ່ຽນແປງສຳລັບລູກຄ້າທຸກຄົນ ນັບແຕ່ວັນທີ 25 ທັນວາ - 5 ມົກຣາ.

ການໄປເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທັງໝົດຈະຊ້າກວ່າປົກກະຕິໜຶ່ງວັນ.

ລູກຄ້າທີ່ຮັບບໍລິການໃນວັນຈັນຈະມີມື້ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຕາມປົກກະຕິໃນວັນທີ 24 ທັນວາ ແລະວັນທີ 31 ທັນວາ 2018.