Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Community & Civic Life

Promote the common good

Main: 503-823-4519

City/County Info: 503-823-4000

TDD: 503-823-6868

1221 SW 4th Ave, Suite 110, Portland, OR 97204

Laotian: ລາວ

ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາອົງການຊີວິດພົນລະເມືອງ

ວັນກຳນົດສຳລັບຜູ້ສະໝັກ: 25 ສິງຫາ 2019

ພະນັກງານປະສານງານ: Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033

ໃບສະໝັກ ແລະ ຄຳແນະນຳແມ່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າເວັບນີ້.

 

ຈຸດປະສົງ ແລະ ບົດບາດ ຂອງອົງການ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາ.

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຄົນ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຮັບໃຊ້ຄະນະກຳມະການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພື້ນເພ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງຄະນະກຳມະການອາສານີ້.

ພາລະກິດອົງການ: ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກປະຊາຊົນໂດຍເຊື່ອມສານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຊາວເມືອງພອດແລັນ ທັງໝົດທີ່ພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນບ່ອນທີ່ເທົ່າທຽມທົ່ວເຖິງ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນຕາໜ້າຢູ່ອາໄສ. 

ໜ້າວຽກ ຂອງຄະນະກຳມະການລວມມີ:

1. ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະນຳ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເພາະວ່າມັນກ່ຽວໂຍງກັບເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດລວມ ແລະ ແຜນຄວາມເປັນທຳລະຫວ່າງເຊື້ອຊາດ ຂອງອົງການ;

ກ. ທົບທວນເປົ້າໝາຍ, ບຸລິມະສິດໂຄງການ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງອົງການ;

                        ຂ. ແຈ້ງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງຊິວິດຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ;

2. ເປັນທູດເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງອົງການ ແລະ ເມືອງ.

 

ຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້

ເພື່ອມີສິດເຂົ້າຮ່ວມຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້, ສະມາຊິກຕ້ອງອາໄສຢູ່, ຫຼີ້ນ, ໄຫວ້ບູຊາ, ໄປໂຮງຮຽນ, ເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນເມືອງ ພອດແລນ.

 

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາ

ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນຈາກທຸກໆພາກຂອງ ພອດແລນ ເພື່ອແບ່ງປັນສຽງຂອງພວກເຂົາໃນຄະນະກຳມະການນີ້, ໂດຍສະພາະແມ່ນຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມມາກ່ອນ. ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ ຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານເລືອກສິ່ງທີ່ດີກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົມຢາກເຫັນໃບສະໝັກ ຂອງທ່ານ. ຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະຊີ້ນຳສິ່ງຂະບວນການຄັດເລືອກຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າຫາກທ່ານຄຳຕອບແບບເຈາະຈົງ. ພວກເຮົາບໍ່ຫວັງໃຫ້ທ່ານລະບຸທຸກໆສິ່ງ.

 • ຕີລາຄາສູງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກປະຊາຊົນໃນຂະບວນການ ຂອງລັດຖະບານ.
 • ສົ່ງເສີມຄວາມທ່ຽງທຳລະຫວ່າງເຊື້ອຊາດ
 • ຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ມີນ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລື
 • ໃຫ້ທັດສະນະຂອງໄວໜຸ່ມ
 • ປະສົບການຢູ່ອາໄສໃນບ່ອນທີ່ປະຊາກອນດ້ອຍໂອກາດຕາມເຄົານົບທຳນຽມປະເພນີ.

 

ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງເວລາ

 • ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຈະໄຂຂຶ້ນຕອນແລງ ວັນຈັນ ທີ່ ຫໍປະຊຸມເມືອງ
 • ສະມາຊິກຈະຢູ່ໃນເວລະເປັນເວລາ 8 ປີ
 • ສະມາຊິກກະກຽມກອງປະຊຸມຕາມເວລາຂອງຕົນ. ມາຮອດບ່ອນປະຊຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມປຶກສາຫາລືເອກະສານປະຊຸມ ແລະຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຕາມວາລະ. ເອກະສານປະຊຸມສຳລັບການພິຈາລະນາອາດຖືກສົ່ງໃຫ້ໂດຍໃຫ້ເວລາພິຈາລະນາເລັກໜ້ອຍ, ອາດຈະໜ້ອຍກວ່າ 1 ອາທິດ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.
 • ພວກເຮົາຈັດຫານາຍແປພາສາແບບປາກເປົ່າ ຜູ້ທີ່ຈະແປບົດສົນທະນາເປັນພາສາຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ. ກະລຸນາຂໍນາຍແປພາສາແບບປາກເປົ່າຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອາທິດລ່ວງໜ້າກ່ອນການປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີເວລາກະກຽມ.
 • ທ່ານອາດຈຳຕ້ອງໄດ້ອ່ານ ແລະ ຂຽນເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ການແປພາສາແບບປາກເປົ່າ ແລະ ແປເອກະສານຈະດຳເນີນໂດຍອົງການພາຍນອກ. ພາສາທ້ອງຖິ່ນອາດແຕກຕ່າງຈາກພາສາຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ເອກະສານກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

ກຳນົດການປະຊຸມທີ່ສະເໜີ

 • ວັນຈັນ, 21 ຕຸລາ ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ
 • ວັນຈັນ, 18 ຕຸລາ ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ
 • ວັນຈັນ, 16 ທັນວາ ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ 
 • ວັນຈັນ, 6 ມັງກອນ ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ
 • ວັນຈັນ, 13 ມັງກອນ ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ
 • ເດືອນກຸມພາ - ບໍ່ມີປະຊຸມ 
 • ວັນຈັນ, 16 ມີນາ ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ
 • ເດືອນເມສາ - ບໍ່ມີປະຊຸມ 
 • ວັນຈັນ, 18 ພຶດສະພາ ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ 
 • ມິຖຸນາ-ສິງຫາ 2019 - ພັກ, ບໍ່ມີປະຊຸມ

 

ຈັນຍາບັນ ຂອງອາສາສະໝັກ

ຄົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະກຳມະການນີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮຽກວ່າ “ພະນັກງານລັດ”, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານເຮັດໜ້າທີ່ ທ່ານຕ້ອງປະພຶດຢ່າງເປັນທຳ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ.  ພວກເຮົາຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຖືກຍອມຮັບແລ້ວ. ພາກສ່ວນລະບຽບການວ່າດ້ວຍ ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານລັດ ໝາຍເຖິງ ທ່ານຕ້ອງບອກກຸ່ມຕ່າງໆເມື່ອທ່ານ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງອາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ (ຫຼື ຫຼີກລ້ຽງຄ່າທຳນຽມ) ໂດຍຄຳແນະນຳ ຂອງທ່ານ. ນີ້ຮຽກວ່າ  “ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ”. ຖ້າຫາກທ່ານບອກພວກເຮົາຊາບກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດມີຂຶ້ນ, ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່, ມີຫຼາຍຄະນະກຳມະການກໍ່ມີສະມາຊິກທີ່ອາດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນໃນການລວມເອົາຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຂອງທ່ານໄວ້ໃນແບບຟອມທີ່ລວມເຂົ້າໃນໃບສະໝັກ.

 

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ປະກອບໃບສະໝັກ ແລະ ສົ່ງມັນໄປທີ່ AdvisoryBodies@portlandoregon.gov ເພື່ອສະໝັກເປັນພາສາ ຂອງທ່ານ. ກະລຸນາສຳເນົາ ແລະ ວາງສຳນວນຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃນປະໂຫຍກທຳອິດໃນອີເມວ ຂອງທ່ານ. ມັນແປວ່າ “ກະລຸນາແປອີເມວ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດຕ່າງໆ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນ ລາວ.”

 

 • Please translate my email and any attachments into Lao.

 

ເພື່ອໂອ້ລົມກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບໂອກາດນີ້ ຫຼື ເພື່ອຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະກອບໃບສະໝັກນີ້ໃຫ້ສຳເລັດ Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033. ທາງໂທລະສັບ, ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດລົມຄວາມເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ “translator” ມັນສາມາດຊ່ວຍພະນັກງານຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ທ່ານຕ້ອງການນາຍແປເອກະສານ ຫຼື ນາຍແປພາສາແບບປາກເປົ່າ.

 

ໃສ່ໃຈຕໍ່ການມີສິດເຂົ້າເຖິງ

ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບວ່າ ທ່ານອຸປະສັກໃດຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານ ຫຼືບໍ່. ໃນຕອນແລງຂອງມື້ປະຊຸມຈະມີການຈັດຫາອາຫານຄ່ຳໃຫ້ພ້ອມ. ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ຫຼື ປີ້ຈອດລົດຈະກຽມພ້ອມໃວ້ໃຫ້ທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

ເມືອງ ພອດແລນ ຕ້ັງໃຈທີ່ຈະສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຢ່າງມີຄວາມໝາຍ. ເພື່ອຂໍການແປເອກະສານ, ແປປາກເປົ່າ, ການແກ້ໄຂປັບປຸງ, ທີ່ພັກອາໄສ ຫຼື ອຸປະກອນ ຫຼື ການບໍລິການເສີມຕ່າງໆ,ຕິດຕໍ່ Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033.

 

ຂໍ້ມູນປະຊາກອນແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ປິດລັບ

ເມືອງພອດແລນ ໃສ່ໃຈຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການເທົ່າທຽມທົ່ວເຖິງ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທຳ. ເຖິງແມ່ນການປະກອບຂໍ້ມູນປະຊາກອນໃນໃບສະມັກແມ່ນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ, ແຕ່ພວກເຮົາຢາກສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ພວກເຮົາ.  ເມືອງພອດແລນ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສານັ້ນເປັນຕົວແທນຊຸມຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການບັນຈຸ ຫຼື ຂະບວນການຄັດເລືອກ. ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ແຫ່ງລັດຖະບານກາງຫ້າມນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອເປັນການເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ທ່ານ.

 

ຄຳຖາມທົ່ວໄປ

ສຳລັບຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໂຄງການຄະນະກຳມການທີ່ປຶກສາ ຫຼື ໂອກາດຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາອື່ນໆທີ່ຈະມີຂຶ້ນ, ກະລຸນາອີເມວຫາ AdvisoryBodies@Portlandoregon.gov.

 

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທ່ານສະໝັກ

ພວກເຮົາຍິນດີທີທ່ານຈະເຂົ້າຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການ ຂອງພວກເຮົາ. www.portlandoregon.gov/civic