Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Community & Civic Life

Promote the common good

Main: 503-823-4519

City/County Info: 503-823-4000

TDD: 503-823-6868

1221 SW 4th Ave, Suite 110, Portland, OR 97204

Vietnamese: Tiếng Việt

Civic Life Bureau Advisory Committee (Ủy Ban Cố Vấn Văn Phòng Đời Sống Dân Sự)

Hạn Chót Nộp Hồ Sơ: Ngày 25 tháng 8 năm 2019

Nhân Viên Liên Lạc: Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033

Hồ sơ ứng tuyển và các hướng dẫn ở dưới cùng của trang web này.

 

Mục Đích và Vai trò của Văn Phòng và Cơ Quan Cố Vấn

Điều quan trọng là những người quan tâm đến việc phục vụ trong ủy ban hiểu và hỗ trợ bối cảnh và sứ mệnh của ủy ban tình nguyện này.

Sứ Mệnh của Ủy Ban: Khuyến khích văn hóa có sự tham gia dân sự bằng việc kết nối và hỗ trợ tất cả người dân Portland kết hợp làm việc với nhau và với chính quyền trong việc xây dựng các khu dân cư và cộng đồng gắn kết, an toàn và có thể chung sống. 

Các hoạt động của ủy ban bao gồm:

1. Cung cấp hướng dẫn cho Giám Đốc và Đội Ngũ Lãnh Đạo trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực bởi điều này liên quan đến mục tiêu chiến lược tổng thể và kế hoạch công bằng chủng tộc của văn phòng;

a. Xem xét các mục đích, các ưu tiên về chương trình và chi tiêu của văn phòng;

                        b. Sự tham gia có hiểu biết vào quy trình lập ngân sách hàng năm của Community & Civic Life (Đời Sống Dân Sự & Cộng Đồng);

2. Là đại sứ cho các hoạt động của văn phòng và cho Thành Phố.

 

Ai Có Thể Tham Gia

Để hội đủ điều kiện tham gia ủy ban cố vấn, thành viên phải sinh sống, vui chơi, thờ phụng, đi học, làm việc hoặc hoạt động kinh doanh tại Thành Phố Portland.

 

Chúng Tôi Tìm Kiếm Những Gì

Chúng tôi muốn có sự tham gia của mọi người ở tất cả các khu vực của Portland để chia sẻ tiếng nói của họ trong ủy ban này, đặc biệt những người trước đây chưa từng tham gia. Nếu quý vị muốn phục vụ cộng đồng của mình và giúp chính quyền đưa ra các lựa chọn tốt hơn, chúng tôi muốn nhìn thấy đơn đăng ký của quý vị. Các thuộc tính được liệt kê dưới đây là những gì sẽ hướng dẫn quy trình lựa chọn của chúng tôi. Việc quý vụ càng cụ thể trong các câu trả lời của mình sẽ rất hữu ích. Chúng tôi không kỳ vọng quý vị liệt kê tất cả mọi thứ.

 • coi trọng sự tham gia của công chúng trong các thủ tục của chính quyền
 • vận động cho công bằng chủng tộc
 • sẵn sàng tham gia các cuộc họp và tham gia vào các cuộc thảo luận
 • cung cấp quan điểm của thanh thiếu niên
 • các kinh nghiệm thực tế của những nhóm dân cư truyền thống chưa được phục vụ đầy đủ

 

Cam Kết về Thời Gian

 • Cuộc họp hàng tháng sẽ diễn ra vào các tối Thứ Hai tại City Hall (Tòa Thị Chính Thành Phố)
 • Thành viên sẽ phục vụ các nhiệm kỳ tối đa 8 năm
 • Thành viên chuẩn bị cho các cuộc họp trong khung thời gian cá nhân của họ. Đến nơi sẵn sàng để thảo luận về các tài liệu của cuộc họp và các mục trong chương trình làm việc. Có thể gửi các tài liệu cần xem xét của cuộc họp với khoảng thời gian xem xét tối thiểu, thường là 1 tuần trước đó.
 • Chúng tôi cung cấp các thông dịch viên, người sẽ dịch cuộc thảo luận ra ngôn ngữ của quý vị trong suốt cuộc họp. Vui lòng đề nghị cung cấp thông dịch viên ít nhất một tuần trước cuộc họp để chúng tôi có đủ thời gian sắp xếp kế hoạch.
 • Quý vị có thể cần đọc và viết bằng ngôn ngữ của mình. Việc dịch thuật bằng lời nói và văn bản được các tổ chức bên ngoài thực hiện. Tiếng địa phương có thể khác với khu vực tại quê hương của quý vị và có thể khác nhau theo từng tài liệu.

 

Lịch Họp Dự Kiến

 • Thứ Hai, ngày 21 tháng 10 lúc 5 giờ 30 phút chiều
 • Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 lúc 5 giờ 30 phút chiều
 • Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 lúc 5 giờ 30 phút chiều 
 • Thứ Hai, ngày 06 tháng 01 lúc 5 giờ 30 phút chiều
 • Thứ Hai, ngày 13 tháng 01 lúc 5 giờ 30 phút chiều
 • Tháng 2 - Không có cuộc họp nào 
 • Thứ Hai, ngày 16 tháng 03 lúc 5 giờ 30 phút chiều
 • Tháng 4 - Không có cuộc họp nào 
 • Thứ Hai, ngày 18 tháng 05 lúc 5 giờ 30 phút chiều 
 • Tháng 6 - Tháng 8 năm 2019 – NGHỈ, Không có các cuộc họp

 

Đạo Đức của Người Tình Nguyện

Những người tham gia vào ủy ban này sẽ được chúng tôi gọi là "Viên Chức Công Cộng", điều này có nghĩa là trong khi quý vị phục vụ, quý vị phải hành xử công bằng và có đạo đức. Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo về vấn đề này sau khi quý vị được nhận. Một phần của việc tuân thủ các luật về Đạo Đức của Viên Chức Công Cộng nghĩa là quý vị phải thông báo cho nhóm khi nhờ những khuyến nghị của quý vị, quý vị hoặc người thân có thể hưởng lợi về mặt tài chính (hoặc không phải trả phí). Điều này được gọi là "Xung Đột Lợi Ích.” Nếu quý vị thông báo cho chúng tôi về những Xung Đột Lợi Ích tiềm ẩn, điều đó không có nghĩa là quý vị không thể phục vụ trong ủy ban bởi trên thực tế nhiều ủy ban có các thành viên có khả năng có những Xung Đột Lợi Ích. Chúng tôi trân trọng việc quý vị cung cấp những Xung Đột Lợi Ích có thể có về mặt đạo đức trong biểu mẫu đi kèm với đơn đăng ký.

 

Thủ Tục Nộp Đơn Đăng Ký

 Ứng dụng

Điền đơn đăng ký và gửi tới AdvisoryBodies@portlandoregon.gov để nộp đơn bằng ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng sao chép và dán cụm từ dưới đây ở dòng đầu tiên của email của quý vị. Nó có nghĩa là “Vui lòng dịch email của tôi và bất kỳ tài liệu đính kèm nào ra ngôn ngữ Tiếng Việt.”

 Please translate my email and all attachments into Vietnamese.

 Để trao đổi với ai đó về cơ hội này hoặc để nhận hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033. Trên điện thoại, nếu quý vị có thể nói từ tiếng Anh “translator” điều này có thể giúp nhân viên của chúng tôi hiểu rằng quý vị cần một biên phiên dịch hoặc thông dịch viên.

 

Cam Kết Mang Lại Sự Tiếp Cận

Hãy cho chúng tôi biết liệu có những rào cản trong việc quý vị tham gia hay không. Bữa tối sẽ được phục vụ tại các cuộc họp buổi tối. Thẻ đi lại bằng phương tiện công cộng hoặc đậu xe sẽ có sẵn nếu quý vị cần để tham gia đầy đủ.

Thành Phố Portland cam kết cung cấp sự tiếp cận có ý nghĩa. Để yêu cầu dịch vụ biên phiên dịch, thông dịch viên, các chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc trợ giúp hay dịch vụ hỗ trợ khác, hãy liên hệ Mary Hartshorn, Mary.Hartshorn@portlandoregon.gov, 503-823-6033.

 

Thông Tin Nhân Khẩu Học Bảo Mật & Tự Nguyện

Thành Phố cam kết với sự đa dạng, gắn kết và công bằng. Việc hoàn thành các thông tin nhân khẩu học trong đơn đăng ký là tự nguyện, nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị cung cấp các thông tin đó.  Thành Phố sử dụng thông tin này để giúp đảm bảo các cuộc hẹn của cơ quan cố vấn có các đại diện rộng khắp của các nhóm cộng đồng. Thông tin của quý vị sẽ không được sử dụng trong suốt quá trình tuyển dụng cũng như không được sử dụng trong quá trình lựa chọn. Luật tiểu bang và liên bang cấm sử dụng thông tin này để phân biệt đối xử chống lại quý vị.

 

Các Câu Hỏi Chung

Đối với các câu hỏi chung về chương trình của các Cơ Quan Cố Vấn hoặc những cơ hội cố vấn sắp tới khác, vui lòng gửi email tới AdvisoryBodies@Portlandoregon.gov.

 

Chúng Tôi Khuyến Khích Quý Vị Nộp Đơn Đăng Ký

Chúng tôi chào đón quý vị lướt trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về văn phòng này. www.portlandoregon.gov/civic