Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Office of Equity and Human Rights

Realizing Equity. Enhancing the City of Portland.

Phone: 503-823-4433

Fax: 503-823-4420

421 SW 6th Avenue, Suite 500, Portland, OR 97204

More Contact Info

Translated Materials

시민의 권리 향상으로 공평성 실현

이 플랜에 대해 무엇을 알아야 합니까?

HIỆN THỰC HÓA CÔNG BẰNG THÔNG QUA ĐẨY MẠNH DÂN QUYỀN

QUÝ VỊ CẦN BIẾT GÌ VỀ KẾ HOẠCH NÀY?

促进人权、实现公平

您应当了解本计划的哪些内容?