Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Office of Equity and Human Rights

Realizing Equity. Enhancing the City of Portland.

Phone: 503-823-4433

Fax: 503-823-4420

421 SW 6th Avenue, Suite 500, Portland, OR 97204

More Contact Info

Translated Materials

促进人权、实现公平

您应当了解本计划的哪些内容?

HIỆN THỰC HÓA CÔNG BẰNG THÔNG QUA ĐẨY MẠNH DÂN QUYỀN

QUÝ VỊ CẦN BIẾT GÌ VỀ KẾ HOẠCH NÀY?

시민의 권리 향상으로 공평성 실현

이 플랜에 대해 무엇을 알아야 합니까?