Skip to Main Content View Text-Only

Neighborhood Involvement

Building inclusive, safe and livable neighborhoods and communities.

ONI Main: 503-823-4519

City/County Info: 503-823-4000

TDD: 503-823-6868

1221 SW 4th Ave, Suite 110, Portland, OR 97204

Tài Liệu Giáo Dục về Phòng Chống Tội Phạm bằng tiếng Việt.

Suspicious and Criminal Activity

Báo Cáo Tình Nghi và Hoạt Động Tội Phạm

Shoplifting Prevention

Ngăn Chặn Ăn Cắp Hàng Hóa

Problem-Solving Resource Numbers

Những Nơi Giải Quyết Vấn Đề

Neighborhood Crime Prevention Services

Dịch Vụ Ngăn Chặn Tội Phạm tại Khu Phố

Illegal Drug Activity

Xác Nhận và Đáp Ứng Hoạt Động Ma Túy Bất Hợp Pháp

Identity Theft

Ăn Cắp Lý Lịch- Khi sự việc xấu xảy ra với tên đẹp của quý vị

Do-It-Yourself CPTED for your house

NGĂN CHẶN TỘI PHẠM QUA THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG (CPTED) dành cho Tư Gia một Gia Đình

Do-It-Yourself CPTED for your apartment building

NGĂN CHẶN TỘI PHẠM QUA THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG (CPTED) dành cho Cư Xá Nhiều Gia Đình

Do-It-Yourself CPTED for your business

NGĂN CHẶN TỘI PHẠM QUA THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG (CPTED) dành cho Khu Thương Mại Đông Đúc

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

Ngăn Chặn Tội Phạm qua Thiết Kế Môi Trường

Car Prowl Prevention

Ngăn Chặn Trộm Đồ Trong Xe

Business Crime Prevention Strategies

Ngăn Chặn Tội Phạm Chiến Lược dành cho Cơ Sở Thương Mại