Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Office of Management & Finance

Revenue Division

Arts Tax: 503-865-4278

Business Taxes: 503-823-5157

111 SW Columbia St, Suite 600, Portland, OR 97201

More Contact Info

Information in Vietnamese (Tiếng Việt)

 Những câu hỏi thường gặp về Thuế Nghệ Thuật

Nộp báo cáo thuế và/hoặc đóng thuế trực tuyến ~ Bạn cần thêm thông tin?  Gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số (503) 865-4278

Thuế Thu Nhập từ Giáo Dục và Hoạt Động Nghệ Thuật (gọi tắt là Thuế Nghệ Thuật) sẽ được sử dụng để cung cấp kinh phí cho đội ngũ giáo viên trường học Portland và các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nghệ thuật tại Portland.

Mỗi người dân Portland, từ 18 tuổi trở lên, đều phải nộp:

 1. Báo cáo Thuế Nghệ Thuật
 • Một hoặc nhiều người trong hộ gia đình có thu nhập trên mức chuẩn nghèo của lien bang và có thu nhập trên $1,000 (mức phải đóng thuế); HOẶC
 • Bạn có thu nhập ít hơn $1,000 (không bao gồm thu nhập từ an sinh xã hội) nhưng song cùng vợ/chồng hoặc bố/mẹ có thu nhập trên mức chuẩn nghèo của liên bang (không phải đóng thuế); HOẶC
 • Thu nhập của bạn chỉ có từ những nguồn không phải đóng thuế nhất định (không phải đóng thuế).

2. Yêu cầu miễn trừ Thuế Nghệ Thuật 

 • Thu nhập của hộ gia đình bạn ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo của liên bang (toàn bộ thu nhập, bao gồm an sinh xã hội, được tính gộp lại để xác định xem bạn có đủ điều kiện được miễn trừ hay không) (không phải đóng thuế)

Nếu phải đóng thuế, mức Thuế Nghệ Thuật là $35 mỗi người. Tiết kiệm thời gian bằng cách nộp báo cáo thuế trực tuyến (ACH, Visa hoặc MasterCard - không mất phí xử lý giao định bắt đầu từ năm thuế 2013).

Nếu bạn đã nộp báo cáo thuế nhưng chưa nộp thuế, bạn có thể sử dụng mã số xác nhận để trả tiền Thuế Nghệ Thuậtl (bằng ACH, Visa hoặc MasterCard).

Gọi số 503-865-4278 để nói chuyện với một nhân viên chăm sóc khách hàng từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. Từ 9g sáng tới 4g45 chiều hoặc gửi email tới artstaxhelp@portlandoregon.gov.

Thông tin về thuế

Ai phải đóng thuế

Nộp báo cáo & đóng thuế

Yêu cầu hoàn thuế

Thông tin về thuế

Tôi không nợ tiền thuế.  Tôi có phải nộp báo có thuế không?

Có. Mỗi người dân trưởng thành đều phải nộp báo cáo Thuế Thu Nhập Nghệ Thuật. Nếu bạn sống trong một hộ gia đình có thu nhập trên mức chuẩn nghèo của liên bang nhưng thu nhập chịu thuế hàng năm của bạn dưới $1,000 thì bạn ghi rõ trong báo cáo bằng cách chọn ô “Không - thu nhập dưới $1,000”.   Nếu thu nhập của bạn duy nhất có từ nguồn phúc lợi An Sinh Xã Hội, phúc lợi hưu trí từ Hệ Thống Hưu Trí cho Nhân Viên Dịch Vụ Công của Oregon (Oregon Public Employees Retirement System - PERS), phúc lợi hưu trí từ Hệ Thống Hưu Trí cho Nhân Viên Liên Bang (Federal Employees Retirement System - FERS hoặc CSRS), phúc lợi cho cựu chiến binh khuyết tật hoặc thu nhập từ tiền lãi từ trái phiếu ngắn dài hạn của Ngân khố Hoa Kỳ thì bạn ghi rõ trong báo cáo bằng cách chọn ô "Không - thu nhập dưới $1,000”.   Nếu nguồn thu nhập hàng năm chính của bạn là nguồn liệt kê trên đây và bất cứ nguồn thu nhập nào khác của bạn dưới $1,000, thì bạn ghi rõ bằng cách chọn ô “Không - thu nhập dưới $1,000”.  Không phải trả $35 tiền thuế.

Loại thuế này được hình thành như thế nào?

Thuế Thu Nhập từ Giáo Dục và Hoạt Động Nghệ Thuật (Arts Education and Access Income Tax) được cử tri Portland thông qua trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng 11 năm 2012 (Ballot Measure 26-146).

Loại thuế này được bắt đầu từ khi nào?

2012 là năm thu thuế đầu tiên. Hạn chót đóng thuế cho năm thuế 2020 là ngày 15 tháng Tư năm 2021.

Tiền thuế phải nộp là bao nhiêu?

$35 mỗi người.

Đây có phải là một loại thuế tạm thời không?

Không.

Tiền thuế sẽ sử dụng vào việc gì?

Tiền thuế còn lại sau khi khấu trừ chi phí sẽ được cấp cho sáu (6) học khu Portland và Hội Đồng Văn Hóa & Nghệ Thuật Vùng (RACC). Khoản tiền này sẽ giúp đội ngũ giáo viên nghệ thuật và âm nhạc cho học sinh K-5 và các chương trình nghệ thuật trên toàn thành phố.

Tại sao loại thuế này không được cộng vào cùng với hóa đơn tiền nước hoặc thuế nhà đất?

Bất cứ hóa đơn nào gửi đến cho một ngôi nhà có người cư trú cụ thể (như thuế nhà đất hoặc hóa đơn tiền nước) sẽ không biết được số lượng người lớn cần phải trả loại thuế này.  Ví dụ, hóa đơn thuế nhà đất của một khu chung cư có 50 căn hộ sẽ được gửi đến quản lý tòa nhà hoặc chủ sở hữu tòa nhà, chứ không phải từng cá nhân đang thuê căn hộ tại đó.  Có thể sẽ có hơn 50 cá nhân sống trong khu chung cư đó, tuy nhiên chỉ có một hóa đơn thuế nhà đất được xuất.  Tương tự, hóa đơn tiền nước không bao gồm bất cứ thông tin nào về số người lớn sống tại một địa chỉ cư trú cũng như có bao nhiêu người có thu nhập.

Thuế Nghệ Thuật có bị cấm theo Hiến pháp Oregon do là khoản thuế thân hoặc thuế theo đầu người không?

Không. Trong Wittemyer và Thành phố Portland, Tòa án Lưu Động Hạt Multnomah đã tuyên bố vào ngày 21 tháng Sáu năm 2013 rằng “Thuế Nghệ Thuật không phải là một loại Thuế Thân hoặc Thuế đầu người bị cấm theo Hiến pháp Oregon. … Thuế Nghệ Thuật không phải là một loại thuế thân hoặc thuế đầu người bởi loại thuế này không được xét theo đầu người. Khi xét thuế, Thành phố cân nhắc thu nhập của một người theo ba phần riêng biệt: thuế chỉ áp dụng cho (1) thu nhập trên $1,000, (2) các nguồn thu nhập không được miễn trừ và (3) thu nhập của những cá nhân sống trong hộ gia đình có thu nhập trên mức chuẩn nghèo của liên bang. Người đóng thuế dưới 18 tuổi được miễn loại thuế này. Hiệu lực thực tế của loại thuế này là để thu thuế từ thu nhập của những cư dân thành phố nhất định nằm trong phạm vi mức thu nhập nhất định và do đó không phải thuế thân hay thuế theo đầu người. Vào ngày 8 tháng Sáu năm 2016, Tòa Phúc Thẩm Oregon đã khẳng định phán quyết của Tòa Lưu Động Hạt Multnomah. Vào ngày 21 tháng Chín năm 2017, Tòa Thượng Thẩm Tiểu bang Oregon đã khẳng định phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Oregon và phán quyết ở mức hạn chế của Tòa Lưu Động Hạt Multnomah.

Tại sao bạn cần phải có số an sinh xã hội (SSN) và năm sinh?

IRS và Sở Thuế Oregon (DOR) yêu cầu bạn cần có số SSN đầy đủ.  Ngoài ra, DOR yêu cầu phải có ngày sinh để có thể xác định từng cá nhân nộp thuế; chúng tôi cần số SSN và năm sinh của bạn để hoàn thành việc này.  Ví dụ, theo cuốn Niên giám Những trang trắng, có ít nhất 10 người đàn ông cùng tên John Smith sống ở Portland nhưng không ai trong số họ có cùng ngày năm sinh và số SSN.  Số SSN và năm sinh của bạn sẽ đảm bảo chúng tôi không nhầm lẫn giữa người này với người khác.  Chúng tôi cũng cần ngày sinh để đảm bảo chúng tôi không tính thuế cho những người dưới 18 tuổi.  Cung cấp cho Thành phố hai (2) thông tin quan trọng này sẽ giúp đảm bảo khoản tiền thuế được tính đúng cho bạn.

Tiền Thuế Nghệ Thuật sẽ được sử dụng làm gì?
Chúng tôi đã đăng thông tin kế toán của tất cả các năm thuế tại đây. 

Ai phải đóng thuế

Ai sẽ phải đóng thuế?

Cư dân Thành phố Portland từ 18 tuổi trở lên có thu nhập hàng năm từ $1,000 trở lên và sống trong hộ gia đình ở trên mức chuẩn nghèo của liên bang. Nếu thu nhập hàng năm của hộ gia đình mà bạn sinh sống ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo của liên bang, bạn có thể yêu cầu miễn trừ. Nếu bạn chuyển đến hoặc chuyển đi khỏi Portland trong năm 2020, bạn vẫn phải đóng đủ tiền thuế là $35.

Ai không phải đóng thuế?

Những cư dân Portland sau đây không phải đóng Thuế Nghệ Thuật:

 1. Cá nhân dưới 18 tuổi
 2. Cá nhân sống trong hộ gia đình có thu nhập hàng năm ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo của liên bang; và
 3. Cá nhân có thu nhập hàng năm từ bất cứ nguồn nào dưới $1,000. 

“Miễn Trừ Báo Cáo Thuế Vĩnh Viễn cho Người Cao Niên Thu Nhập Thấp hoặc Cá Nhân Bị Khuyến Tất Vĩnh Viễn có Thu Nhập Thấp” là gì?

Người nộp thuế hội đủ điều kiện với nguồn thu nhập duy nhất không chịu thuế (ví dụ phúc lợi An sinh Xã hội, Hưu trí Nhân viên Liên bang, Hưu trí Nhân viên Dịch Vụ Công Oregon, tiền lãi từ trái phiếu Hoa Kỳ, phúc lợi khuyết tất cho cựu chiến binh) HOẶC thu nhập dưới mức chuẩn nghèo liên bang  từ 70 tuổi trở lên (hoặc khuyết tật vĩnh viễn) có thể yêu cầu miễn nộp báo cáo vĩnh viễn. Quy định này miễn cho người nộp thuế không phải báo cáo Thuế Nghệ Thuật hàng năm. Nếu tình hình tài chính của người nộp thuế thay đổi, họ phải thông báo cho Phòng Thuế Vụ và nộp báo cáo Thuế Nghệ Thuật cho bất cứ năm nào mà họ không còn đủ điều kiện được miễn trừ nữa.

Đối với những hộ gia đình có người cư trú dưới 70 tuổi, trừ khi đó là những người khuyết tật vĩnh viễn, hàng năm vẫn cần phải nộp đơn xin miễn trừ cho hộ gia đình nghèo.

Làm thế nào để biết địa chỉ của tôi nằm trên địa phận Portland?

Nếu bạn sống ở Hạt Multnomah, bạn có thể dễ dàng kiểm tra địa chỉ của mình trên Bản đồ Portland để xem bạn có nằm trong phạm vi thành phố của Portland hay không.  Tới trang www.portlandmaps.com và nhập địa chỉ của bạn.  Bấm vào “Assessor” (Người đánh giá) sau đó chọn “Assessor Detail” (Thông tin về người đánh giá) sau đó “Tax Districts” (Khu Thuế). Tax District 130 là khu thuế Thành phố Portland. Nếu địa chỉ của bạn có khu thuế này có nghĩa là bạn cư trú trong phạm vi Thành phố Portland.

Nếu bạn cư trú ở Hạt Clackamas, bạn có thể kiểm tra địa chỉ của bạn tại http://web3.clackamas.us/taxstatements.  Nếu thông tin xác nhận về thuế nhà đất của bạn cho thấy bạn đã được Thành phố Portland đánh giá thì có nghĩa bạn được coi là cư dân của Portland.

Nếu bạn cư trú ở Hạt Washington, bạn có thể kiểm tra địa chỉ của bạn tại http://www.co.washington.or.us/AssessmentTaxation/taxstatements.cfm.Nếu thông tin xác nhận về thuế nhà đất của bạn cho thấy bạn đã được Thành phố Portland (City - Portland) đánh giá thì có nghĩa bạn được coi là cư dân của Portland.

Mức chuẩn nghèo của liên bang là gì?

Cuốn hướng dẫn về mức chuẩn nghèo của liên bang được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) phát hành hàng năm trong Sổ bộ Đăng ký Liên bang (Federal Register).  Những hướng dẫn này được sử dụng cho mục đích hành chính - ví dụ như để xác định điều kiện hợp lệ về mặt tài chính cho một số chương trình nhất định của liên bang. Thuế Nghệ Thuật sử dụng hướng dẫn này để xác định xem một hộ gia đình có được miễn không phải đóng loại thuế này hay không.

Hướng Dẫn về Chuẩn Nghèo 2020

Số người trong Hộ gia đình Hướng Dẫn về Chuẩn Nghèo
1 $12.760
2 $17.240
3 $21.720
4 $26.200
5 $30.680
6 $35.160
7 $39.640
8 $44.120

 Đối với hộ gia đình có trên tám (8) người, cộng $4.420 cho một người thêm vào.

Nếu tôi làm việc còn vợ/chồng tôi thì không, chúng tôi phải đóng $35 hay $70?

Trong những trường hợp khi chỉ có vợ hoặc chồng “có thu nhập”, thì sẽ chỉ có một người phải đóng khoản thuế $35. Nếu người vợ hoặc chồng không làm việc có thu nhập hàng năm trên $999.99 thì đó cũng là thu nhập kiếm được và họ cần phải trả thuế. Nên tổng tiền thuế sẽ là $70. Để biết thêm thông tin về loại thu nhập nào được tính, vui lòng xem phần Những câu hỏi thường gặp "Khi xác định một cư dân “có thu nhập”, những loại thu nhập nào sẽ được tính?"

Con cái ở độ tuổi trưởng thành sống cùng nhà có phải trả thuế không?

Con cái ở độ tuổi trường thành sống cùng bố mẹ có thu nhập dưới $1,000 trong năm 2020 thì không phải trả thuế. Thông tin về con cái ở độ tuổi trưởng thành có thể được bổ sung vào báo cáo thuế của bố mẹ. Trong đó ghi rõ là con cái có thu nhập và phải đóng tiền thuế là $35 hoặc nếu thu nhập hàng năm dưới $1,000 thì không phải trả thuế.

Nếu bạn khai báo thu nhập không chịu thuế bởi nguồn thu nhập duy nhất của bạn không phải chịu thuế (phúc lợi trả từ nguồn: An Sinh Xã Hội (SS), Thu Nhập An Sinh Bổ Trợ (Supplemental Security Income - SSI), Đạo luật Hưu trí Ngành Đường Sắt liên bang năm 1974 (RR), Hệ Thống Hưu Trí cho Nhân Viên Dịch Vụ Công của Oregon (PERS), phúc lợi hưu trí của liên bang (FERS và CSRS), phúc lợi cho cựu chiến binh khuyết tật, tiền lãi từ trái phiếu Hoa Kỳ (USTI), hoặc bất cứ loại phúc lợi nào trong số này kết hợp lại:

 • Phòng Thuế Vụ sẽ xác minh thu nhập và/hoặc yêu cầu miễn trừ bằng thông tin do Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) cung cấp. Tiền phạt có thể sẽ được tính toán nếu không thể xác minh được những yêu cầu này.
 • Phòng Thuế Vụ có thể yêu cầu thông tin tài chính từ người nộp báo cáo thuế để đánh giá bất cứ yêu cầu xin miễn trừ nào.

Sinh viên có phải đóng thuế không?

Nếu sinh viên có thu nhập trên $999,99 trong năm 2020 và là cư dân của Portland, từ 18 tuổi trở lên và sống trong hộ gia đình trên mức chuẩn nghèo thì họ sẽ phải nộp thuế. Việc này không liên quan tới việc họ đang học ở đâu. Nhìn chung, sinh viên được coi là cư dân Portland nếu họ về nhà tại Portland trong thời gian nghỉ học.

Sẽ thế nào nếu tôi sống ở Portland không hết một năm?

Khoản thuế $35 không thu theo tỷ lệ thời gian.  Bạn vẫn phải trả đủ khoản thuế $35 ngay cả khi bạn chỉ sống ở Portland một khoảng thời gian trong năm.

Tôi sống tại Portland năm 2020 và sau đó chuyển đi khỏi Portland vào năm 2021. Tôi có cần phải đóng thuế không?

Có. Do bạn đã sống tại Portland trong năm 2020, bạn sẽ phải đóng thuế (hạn đóng thuế là ngày 15 tháng Tư 2021). Bạn cũng sẽ phải đóng thuế cho năm 2020 (hạn đóng thuế là ngày 15 tháng Tư năm 2021) do bạn sống tại Portland vào năm 2020. Nếu bạn không sống tại Portland trong năm 2020, bạn sẽ không cần phải nộp báo cáo và đóng thuế cho năm 2020 (hạn nộp thuế là ngày 15 tháng Tư năm 2021). Nếu hiện bạn không sống tại Portland khi bạn làm báo cáo Thuế Nghệ Thuật, bạn cần cung cấp địa chỉ của bạn tại Portland (trước khi chuyển đi) trong báo cáo thuế.

Loại thuế này có giới hạn độ tuổi tối đa phải nộp thuế không?

Không. Thuế áp dụng cho cư dân từ 18 tuổi trở lên.

Khi xác định xem một cư dân “có thu nhập” hay không, loại thu nhập nào được tính tới?

Tất cả các loại thu nhập đều được tính tới, bất kể thu nhập là bao nhiêu. Thu nhập có thể từ lương, tự doanh, đầu tư, cho thuê, hưu trí, phúc lợi khuyết tật, phúc lợi thất nghiệp, tiền hỗ trợ vợ/chồng/nuôi con hoặc bất cứ nguồn thu nhập nào khác. “Thu nhập” không bao gồm bất cứ khoản thu nhập nào mà tiểu bang hoặc liên bang nghiêm cấm một thành phố không được thu thuế.

Trong Báo cáo Thuế Nghệ Thuật (hoặc mẫu Thông Tin Thuế trực tuyến) chọn "Thu nhập chịu thuế hàng năm dưới $1.000" nếu:

 1. Cá nhân bạn có thu nhập hàng năm từ $0 tới $999.99 trong năm 2020; hoặc
 2. Nguồn thu nhập duy nhất của bạn không thể bị Thành phố thu thuế (ví dụ như phúc lợi An sinh Xã hội, phúc lợi hưu trí PERS của Oregon, phúc lợi hưu trí FERS hoặc tiền lãi từ trái phiếu ngắn dài hạn của Ngân khố Hoa Kỳ); hoặc
 3. Nguồn thu nhập chính của bạn không thể bị Thành phố đánh thuế (như những ví dụ trên đây) và cá nhân bạn có thu nhập từ $0 tới $999,99 từ các nguồn thu nhập khác trong năm 2019.

Thu nhập dùng để tính điều kiện miễn trừ cho hộ gia đình (ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo của liên bang) được định nghĩa khác nhau. Tham khảo định nghĩa này nếu bạn nghĩ rằng mình đủ điều kiện để được miễn trừ thuế. Hạn chót để bạn yêu cầu miễn trừ trong Báo cáo Thuế Nghệ Thuật là ngày 15 tháng Tư năm 2021.

Nếu bạn khai báo thu nhập không chịu thuế bởi nguồn thu nhập duy nhất của bạn không phải chịu thuế (phúc lợi trả từ nguồn: An Sinh Xã Hội (SS), Thu Nhập An Sinh Bổ Trợ (Supplemental Security Income - SSI), Đạo luật Hưu trí Ngành Đường Sắt liên bang năm 1974 (RR), Hệ Thống Hưu Trí cho Nhân Viên Dịch Vụ Công của Oregon (PERS), phúc lợi hưu trí của liên bang (FERS và CSRS), phúc lợi cho cựu chiến binh khuyết tật, tiền lãi từ trái phiếu Hoa Kỳ (USTI), hoặc bất cứ loại phúc lợi nào trong số này kết hợp lại:

 • Phòng Thuế Vụ sẽ xác minh thu nhập và/hoặc yêu cầu miễn trừ bằng thông tin do Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) cung cấp. Tiền phạt có thể sẽ được tính toán nếu không thể xác minh được những yêu cầu này.
 • Phòng Thuế Vụ có thể yêu cầu thông tin tài chính từ người nộp báo cáo thuế để đánh giá bất cứ yêu cầu xin miễn trừ nào. 

Nếu tôi vừa bước sang tuổi 18, tôi có phải báo cáo và/hoặc nộp thuế không?

Nếu bạn đã đủ 18 tuổi tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì bạn phải báo cáo và nộp thuế (nếu thu nhập hàng năm của bạn từ $1,000 trở lên) cho năm 2020. Nếu bạn sống cùng bố mẹ, họ có thể đưa thông tin của bạn vào trong báo cáo thuế của họ. 

Nếu bạn có thu nhập chịu thuế hàng năm dưới $999.99, bạn cần chọn dòng “Thu nhập chịu thuế hàng năm dưới $1.000” trong Báo cáo Thuế Nghệ Thuật (hoặc mẫu Thông Tin Thuế trực tuyến). 

Nếu bạn ở trong hộ gia đình ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo liên bang, bạn phải có thông tin trong báo cáo xin miễn trừ cho hộ gia đình đó. Bất cứ thu nhập nào mà bạn có phải được tính vào tổng thu nhập của hộ gia đình để xác định hộ gia đình của bạn có đủ điều kiện hưởng miễn trừ hay không.

Khi xem xét liệu thu nhập của một hộ gia đình có ở mức hoặc dưới mức chuẩn nghèo không, thì hai người sống cùng trong một phòng (không phải có quan hệ phối ngẫu) được coi là một hay hai hộ gia đình?

Nếu người ở cùng phòng độc lập về mặt tài chính và chỉ đơn thuần là cùng chi trả tiền nhà thì họ sẽ được coi là hai (2) hộ gia đình riêng biệt (ngay cả khi họ sống tại cùng một địa chỉ). Để biết thêm thông tin về loại thu nhập nào được tính, vui lòng xem phần Những câu hỏi thường gặp "Khi xác định một cư dân “có thu nhập”, những loại thu nhập nào sẽ được tính?" 

Nộp báo cáo & đóng thuế

Khi nào phải đóng thuế?

Hàng năm, cùng thời gian với báo cáo thuế Liên bang của bạn (thường là vào ngày 15 tháng Tư). 

Tôi có nhận được hóa đơn thuế không?

Không. Thư nhắc báo cáo thuế hoặc Mẫu Báo cáo Thuế Thu Nhập Nghệ Thuật chưa điền thông tin sẽ được gửi tới cho bạn vào khoảng ngày 15 tháng Ba năm 2021. Nhớ rằng bạn phải nộp báo cáo thuế ngay cả khi bạn không phải trả tiền thuế. Cung cấp địa chỉ email khi bạn nộp báo cáo, cho dù là trực tuyến hay bằng mẫu trên giấy, sẽ cho phép Phòng Thuế Vụ gửi thông báo nhắc nộp báo cáo điện tử vào năm sau.

Nếu bạn cần phải trả thuế cho năm thuế hiện tại hoặc bất cứ năm thuế nào trước đó (loại thuế này áp dụng vào năm 2012), chuyển tới "Trả hóa đơn Thuế Nghệ Thuật" và sử dụng số xác nhận trên hóa đơn của bạn để trả tiền thuế.

Tôi có thể nộp báo cáo thuế trực tuyến không?

Có. Hình thức báo cáo trực tuyến có thể sử dụng cho cả báo cáo thuế (ví dụ như trả tiền thuế) và yêu cầu miễn trừ. Chuyển tới www.portlandoregon.gov/artstax và chọn "Nộp báo cáo Thuế Nghệ Thuật" để trả tiền thuế hoặc để nộp yêu cầu miễn trừ.

Tôi có thể trả tiền thuế trực tuyến không?

Có. Chuyển tới www.portlandoregon.gov/artstax và chọn "Nộp báo cáo Thuế Nghệ Thuật" để trả tiền thuế.

Phòng Thuế Vụ có chấp nhận thẻ ghi nợ không?

Có. Phòng Thuế Vụ chấp nhận thẻ ghi nợ tính như thẻ tín dụng.

Giao dịch trực tuyến của tôi có an toàn không?

Có. Trang giao dịch được mã hóa và có những dấu hiệu có thể nhận thấy (ví dụ như biểu tượng khóa trên trình duyệt). Bạn có thể xem các chứng chỉ an ninh bằng cách bấm vào biểu tượng khóa này.

Thành phố có lưu thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trực tuyến hay thông tin séc điện tử (ACH) của tôi không?

Thành phố không lưu giữ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Mất bao lâu thì thanh toán trực tuyến của tôi cho thấy tôi đã trả tiền thuế của năm nay?

Khoản thanh toán của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn vào ngày làm việc kế tiếp.

Tôi có thể hủy một thanh toán mà tôi vừa thực hiện trực tuyến không?

Được, nhưng không theo hình thức trực tuyến. Tất cả các yêu cầu hủy thanh toán trực tuyến phải được nhận được trước 5g chiều cùng ngày thực hiện thanh toán. Gọi số 503-865-4278, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 9g sáng tới 4g45 chiều, trừ ngày lễ.

Những hình thức thanh toán nào được chấp nhận?

Trực tuyến:

 • Thẻ tín dụng (Visa hoặc MasterCard)
 • Thẻ ghi nợ tính như tín dụng (Visa và MasterCard)
 • ACH (séc điện tử): cần đảm bảo đã ủy quyền trước tài khoản của bạn cho thanh toán bằng ACH để tránh bị ngân hàng tính phí ngoài dự kiến.
 • Gửi séc hoặc lệnh chi (điền thông tin vào mẫu trực tuyến và gửi séc bằng thư)  

Trực tiếp: 

 • Tiền mặt
 • Séc hoặc lệnh chi

Thư bưu điện:

 • Séc hoặc lệnh chi kèm theo Báo cáo Thuế Nghệ Thuật (Séc ghi trả cho 'City of Portland' -- gửi tới hòm thư PO Box 2820, Portland OR 97208-2820)
 • Ghi chú: Yêu cầu Hoàn trả Thuế Nghệ Thuật: PO Box 1278, Portland, OR 97207

Hiện không chấp nhận thẻ American Express hoặc Discover.

Tôi muốn trả bằng tiền mặt. Tôi có thể làm như thế nào?

Văn phòng của chúng tôi tại trung tâm thành phố Portland chấp nhận tiền mặt.  Địa chỉ văn phòng của chúng tôi là 111 SW Columbia St., Suite 600.  Vui lòng không gửi tiền mặt qua thư.

Tiền thuế trả được ghi nhận theo dấu bưu điện hay ngày nhận được?

Dấu bưu điện. Tiền thuế được coi là trả đúng hạn nếu dấu bưu điện là ngày 15 tháng Tư năm 2021 hoặc trước đó.

Tôi có thể lấy mẫu đã in sẵn không?

Được.  Tuy nhiên, để cắt giảm chi phí hành chính và tác động tới môi trường khi gửi mẫu giấy qua đường bưu điện, và để tăng tối đa ngân sách thuế dành cho các trường học địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi đề nghị mọi người có thể sử dụng internet để nộp báo cáo thuế trực tuyến tại địa chỉ www.portlandoregon.gov/artstax.  Mẫu báo cáo, ARTS2019  (để trả thuế và để yêu cầu miễn trừ theo chuẩn nghèo) có thể tải xuống. Chỉ cần bấm vào liên kết trên tên của mẫu báo cáo.  Mẫu báo cáo cũng có thể lấy tại văn phòng của chúng tôi, địa chỉ 111 SW Columbia St., Suite 600, Portland, Oregon 97201.  Và cuối cùng, chúng tôi cũng có thể gửi mẫu đơn cho bạn qua email.

Tôi có thể xin gia hạn nộp thuế không?

Không. Gia hạn thuế thu nhập của liên bang và tiểu bang dành cho thời gian nộp báo cáo thuế chứ không phải thời gian trả thuế. Và trên thực tế hoàn thành báo cáo Thuế Nghệ Thuật đơn giản hơn nhiều mẫu xin gia hạn liên bang. Nộp báo cáo Thuế Nghệ Thuật chỉ cần năm (5) thông tin: tên, địa chỉ, địa chỉ email, mã số An sinh Xã hội (SSN) đầy đủ và năm sinh của bạn.

Tiền phạt khi không nộp Thuế Nghệ Thuật 2019 đúng hạn là bao nhiêu?

 • Sau ngày 15 tháng Tư năm 2021: Phạt $15
 • Sau ngày 15 tháng Mười năm 2021: phạt thêm $20

Chủ sử dụng lao động có giữ lại tiền thuế không?

Không.

Tôi có thể đóng thuế cho người khác được không?

Được, bạn có thể nộp báo cáo và đóng thuế cho bất cứ người lớn nào, kể cả khi họ không sống cùng bạn. Nếu bạn nộp báo cáo thuể trực tuyến, trước tiên bạn sẽ được hỏi địa chỉ nhà ở Portland của bạn (đó có thể là địa chỉ nhà của bạn hoặc địa chỉ có người mà bạn đang nộp báo cáo giúp), địa chỉ email để gửi hóa đơn và số lượng người phải nộp báo cáo thuế (bạn có thể nộp báo cáo cho những người lớn có thu nhập và không có thu nhập). Địa chỉ email để gửi hóa đơn và địa chỉ nhà sẽ được sao chép giống nhau cho tất cả những người nộp báo cáo thuế nhưng bạn có thể thay đổi thông tin này cho từng (hoặc tất cả) người nộp báo cáo. Bạn có thể nộp báo cáo thuế cho một người lớn khác, cho vợ/chồng mình, cho bố/mẹ hoặc cho con ở độ tuổi trưởng thành. Sau đó bạn có thể trả tiền thuế cho mọi người trong một giao dịch thanh toán duy nhất. Nếu bạn sống ngoài phạm vi Portland, bạn cũng có thể nộp báo cao thuế cho một người khác cư trú ở Portland.

Khoản thanh toán Thuế Nghệ Thuật của tôi có được khấu trừ không?

Người đóng thuế kê khai các khoản khấu trừ trong báo cáo thuế thu nhập liên bang thông thường sẽ có thể khấu trừ khoản thuế Nghệ Thuật 2019 đã trả trong năm 2020 ở Bảng A (Schedule A) 2020 của họ (tính là Thuế Thu Nhập Tiểu Bang và Địa Phương). Tham khảo ý kiến cố vấn thuế của bạn nếu bạn có thắc mắc.

Tại sao tôi cần cung cấp số An sinh Xã hội đầy đủ của mình?

Bạn cần phải cung cấp số An sinh Xã hội của mình. Yêu cầu này đã được cho phép theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư Liên Bang 1974, Đạo Luật Cải Cách Thuế 1976 và Nguyên Tắc Hành Chính của Thuế Nghệ Thuật. Số An sinh Xã hội của bạn sẽ được Phòng Thuế Vụ sử dụng để giúp quản lý Thuế Nghệ Thuật, trong đó không chỉ bao gồm việc tuân thủ theo yêu cầu báo cáo thuế Mẫu 1099 của liên bang và để đối chiếu thông tin báo cáo Thuế Nghệ Thuật với thông tin người báo cáo thuế liên bang.

Có những biện pháp nào được thực hiện để đảm bảo số An sinh Xã hội của tôi được bảo mật?

Bảo vệ thông tin này là ưu tiên hàng đầu. Phòng Thuế Vụ quản lý bảo mật nhiều chương trình thuế có yêu cầu gửi thông tin mật của người báo cáo thuế. Chiểu theo Quy tắc 5.73.100 của Thành phố Portland, bất cứ nhân viên nào của Thành phố cũng phạm luật nếu làm rò rỉ thông tin tài chính được gửi đến hoặc được cung cấp cho thành phố theo những điều khoản của Thuế Thu Nhập từ Giáo Dục và Hoạt Động Nghệ Thuật. Thông tin này bao gồm cả số An sinh Xã hội. Nơi làm việc của chúng tôi được bảo mật và thông tin mật trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi đều được mã hóa. Phòng Thuế Vụ đã được phê chuẩn được nhận thông tin của người báo cáo thuế liên bang trực tiếp từ IRS và do đó cũng phải tuân theo những yêu cầu về an ninh điện tử và vật lý của IRS. 

Yêu cầu hoàn thuế

Tôi đã trả nhầm Thuế Nghệ Thuật.  Tôi có thể được hoàn trả tiền thuế như thế nào?

Hoàn trả thuế sẽ được thực hiện chỉ trong trường hợp trả quá số tiền thuế, trả thuế hai lần hoặc trả tiền khi không có khoản thuế nào phải trả. Một thanh toán trực tuyến thực hiện từ Thứ Hai tới Thứ Sáu trong giờ làm việc bình thường có thể được hủy trong cùng ngày giao dịch nếu Phòng Thuế Vụ nhận được yêu cầu trước 4g chiều theo Giờ Thái Bình Dương qua số điệnt hoại (503) 865-2478.

Tất cả các yêu cầu hoàn tiền khác phải được thực hiện bằng văn bản. Bạn sẽ cần phải điền vào mẫu Yêu cầu Hoàn tiền Thuế Nghệ Thuật (AREF) trong vòng 365 ngày kể từ khi thực hiện thanh toán.  Bạn phải nộp mẫu này trước thời hạn quy định nếu không bạn sẽ mất quyền được hoàn tiền.  

Gửi mẫu: 

Gửi email tới ARTSTAXHELP@portlandoregon.gov

Gửi thư tới ARTS TAX, PO Box 1278, Portland, OR 97207

Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (503) 865-4278 nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.

Tại sao tôi cần cung cấp số An sinh Xã hội để được hoàn tiền?

Quy định của IRS yêu cầu Thành phố phải nộp mẫu 1099 GOV khi có bất cứ khoản hoàn tiền thuế thu nhập nào từ $10 trở lên.  Tất cả các mẫu 1099 đều yêu cầu phải có số An sinh Xã hội đầy đủ khi chuyển cho IRS

Tôi đã trả nhầm Thuế Nghệ Thuật, nhưng tôi muốn ủng hộ cho hoạt động nghệ thuật.  Tôi có thể quyên góp một phần hoặc toàn bộ số tiền đó cho chương trình được không?

Có.  Nếu bạn không muốn được hoàn tiền thuế bạn đã trả, bạn không cần phải làm gì cả. 

Yêu cầu miễn tiền phạt

Tôi có thể tìm thấy những tiêu chí để có thể được miễn tiền phạt ở đâu?

Những Nguyên tắc Hành chính nêu rõ tiêu chí sử dụng để xác định bạn có đủ điều kiện miễn tiền phạt hay không có thể tìm thấy tại www.portlandoregon.gov/artstax và bấm vào Quy tắc & Nguyên tắc (Codes & Rules) sau đó chọn Nguyên tắc Hành chính của Thuế Nghệ Thuật.

Tôi có thể được miễn tiền phạt như thế nào?

Bạn có thể yêu cầu được miễn tiền phạt. Để yêu cầu của bạn được xem xét, tất cả các khoản thuế còn nợ phải được trả hết và yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản. Yêu cầu bằng văn bản có thể là email, fax hoặc thư. Nếu bạn gửi thư, vui lòng gửi tới địa chỉ: Arts Tax Program, P.O. Box 1278, Portland, OR 97207-1278.

Yêu cầu miễn tiền phạt được xem xét dựa trên các tiêu chí ghi trong Nguyên tắc Hành chính của Thuế Nghệ Thuật tiêu đề Miễn tiền phạt tùy ý.

Làm thế nào nếu tôi chỉ cần trả tiền thuế?

Chuyển tới www.portlandoregon.gov/artstax. Nếu bạn có số xác nhận, bấm vào Nhập số xác nhận và nhập số này vào ô. Trang sẽ chuyển bạn tới màn hình thanh toán với thông tin tóm tắt về tài khoản của bạn. Nhập số tiền thuế, không tính tiền phạt, vào ô trống sau đó tiếp tục thực hiện thanh toán.

Nếu bạn muốn báo cáo thuế trực tuyến, bấm vào Nộp báo cáo thuế/Trả tiền Thuế Nghệ Thuật và tiếp tục quá trình báo cáo cho tới khi tới màn hình thanh toán. Sau khi bạn chọn hình thức thanh toán, một ô trống sẽ xuất hiện cho phép bạn nhập số tiền mà bạn muốn trả. Nhập số tiền thuế, không tính tiền phạt, và tiếp tục thực hiện thanh toán.

Làm sao tôi biết yêu cầu miễn tiền phạt của tôi đã được chấp nhận?

Nếu bạn gửi yêu cầu bằng email, bạn sẽ nhận được email cho biết yêu cầu của bạn đã được chấp nhận. Nếu bạn đã gửi yêu cầu của mình bằng thư hoặc fax, bạn có thể gọi điện cho đường dây nóng về Thuế Nghệ Thuật theo số (503) 865-4278 hoặc gửi email tới artstaxhelp@portlandoregon.gov.

Vui lòng đợi 30 ngày để yêu cầu của bạn được xử lý trước khi liên hệ Phòng Thuế Vụ để kiểm tra tình trạng yêu cầu của bạn.

Tôi có được thông báo nếu yêu cầu của tôi bị từ chối không?

Có. Nếu yêu cầu miễn tiền phạt của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được hóa đơn bằng thư trong vòng 60 ngày từ khi bạn gửi yêu cầu.