Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Office of Management & Finance

Revenue Division

Arts Tax: 503-865-4278

Business Taxes: 503-823-5157

111 SW Columbia St, Suite 600, Portland, OR 97201

More Contact Info

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHO THUÊ NHÀ Ở

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHO THUÊ NHÀ Ở

Thuế Giấy Phép Kinh Doanh của Thành Phố Portland

--- HÀNH ĐỘNG CẦN LÀM ---

 

Chương Trình Đăng Ký Cho Thuê Nhà Ở

 

Chúng tôi thông báo cho quý vị rằng Bộ luật Thành phố Portland 7.02.890 mới yêu cầu tất cả các chủ sở hữu tài sản cho thuê nhà ở trong Thành phố Portland phải đăng ký tất cả tài sản cho thuê bằng cách nộp biểu mẫu Schedule R bao gồm địa chỉ của tất cả các đơn vị cho thuê nhà ở mà quý vị sở hữu trong vòng Thành phố.

Mục đích của Chương Trình Đăng Ký Cho Thuê Nhà Ở của Thành phố Portland là tạo ra một số liệu thống kê kho lưu trữ cập nhật và đáng tin cậy của các đơn vị nhà ở cho thuê trong vòng Thành phố.

Đăng ký bất động sản cho thuê nhà ở là bắt buộc đối với tất cả chủ sở hữu tài sản cho thuê nhà ở hoặc người quản lý tài sản cho năm tính thuế bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 (đến hạn cho hầu hết người đăng ký thuế trước Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019). Hoạt động cho thuê và các địa chỉ địa điểm cho thuê được yêu cầu phải được nộp trong biểu mẫu Schedule R và được đính kèm với tờ khai Thuế Giấy Phép Kinh Doanh hoặc Yêu cầu Miễn Thuế Hàng Năm.

Đối với năm tính thuế 2018, không có phí liên quan đến Chương Trình Đăng Ký Cho Thuê Nhà Ở. Tuy nhiên, việc không nộp tờ khai thuế và các tài liệu thuế liên quan, bao gồm cả biểu mẫu Schedule R, có thể dẫn đến bị phạt vạ.

Để tuân thủ yêu cầu Đăng Ký Cho Thuê Nhà Ở, vui lòng hoàn thành 3 bước đơn giản sau:

  1. Truy cập www.portlandoregon.gov/revenue/29558
  2. Tải xuống và điền đầy đủ biểu mẫu Schedule R – Đăng Ký Cho Thuê Nhà Ở
  3. Gửi bưu cục biểu mẫu Schedule R đã điền đầy đủ với yêu cầu hoàn thuế Thuế Doanh Nghiệp của quý vị hoặc yêu cầu miễn thuế tới:

City of Portland Revenue Division
111 SW Columbia St., Suite 600
Portland, OR 97201-5840

Để được trợ giúp thêm hoặc câu hỏi về Chương Trình Đăng Ký Cho Thuê Nhà Ở hay Schedule R, hãy gọi (503) 823-5157.

Đối với cuộc gọi dịch hoặc thông dịch, gọi 503-823-5157

TTY at 503-823-6868 hay Oregon Relay Service tại 711

503-823-5157: Traducción e interpretación | Chuyển Ngữ hoặc Phiên Dịch | 翻译或传译
Письменныйили устный перевод | 翻訳または通訳 | Traducere sau Interpretare
번역 및 통역 | Письмовий або усний переклад | Turjumida ama Fasiraadda
الترجمة التحريرية والشفوية  | ການແປພາສາ ຫຼື ການອະທິບາຍ