Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Bureau of Transportation

Phone: 503-823-5185

Fax: 503-823-7576

1120 SW Fifth Ave, Suite 1331, Portland, OR 97204

More Contact Info

Thông Báo Về Không Phân Biệt Đối Xử Thành Phố Portland

Thành Phố Portland hoạt động tuân thủ theo Khoản VI của Đạo Luật Nhân Quyền năm 1964, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, ORS Chương 659 A, Bộ Luật Thành Phố Portland Khoản 23 và những quy chế và điều lệ khác, sao cho không một người nào bị ngăn cản không cho tham gia, từ chối quyền lợi, hoặc bị phân biệt đối xử trong bất cứ chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động nào của Thành Phố vì lý do chủng tộc, mầu da, nguồn gốc quốc gia, trình độ Anh Ngữ, khuyết tật, giới tính, tuổi, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, xác định giới tính, tình trạng hôn nhân hoặc gia đình hoặc nguồn thu nhập. 

Thành Phố Portland cũng yêu cầu các nhà thầu, nhà cung cấp và những đơn vị nhận tài trợ hoạt động như vậy. 

Để giúp đảm bảo sự tiếp cận với các chương trình, dịch vụ, và hoạt động của Thành Phố, Thành Phố Portland, trong điều kiện cho phép: cung cấp chuyển ngữ và phiên dịch cho các cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế; thay đổi các chính sách và thủ tục; và cung cấp dụng cụ trợ giúp, dịch vụ và/hoặc các phương thức lựa chọn khác cho người khuyết tật. 

Để yêu cầu trợ giúp thực tiễn, thay đổi, chuyển ngữ hoặc phiên dịch hoặc dịch vụ ngôn ngữ; để nộp đơn khiếu nại; hoặc có thêm thông tin hoặc câu hỏi về các vấn đề liên quan đến Chương Trình Nhân Quyền Khoản IV và Bộ Luật Người Mỹ Khuyết Tật Khoản II (không phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, mầu da, nguồn gốc quốc gia, trình độ Anh Ngữ, và khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ, hoạt động công cộng của Thành Phố): xin liên lạc Giám Đốc Chương Trình Luật Nhân Quyền Khoản VI và Bộ Luật Người Mỹ Khuyết Tật Khoản II qua điện thoại tại số 503.823.2559, TTY Thành Phố 503-823-6868, hoặc sử dụng Oregon Relay Service 711.

Thành Phố Portland hoạt động tuân thủ theo Khoản VII Bộ Luật Nhân Quyền, Khoản I ADA, và những quy chế, điều lệ liên quan khác và điều lệ của Thành Phố.  Nếu có yêu cầu, câu hỏi, khiếu nại, hoặc cần những thông tin khác liên quan đến Việc Làm và Nhân Quyền, xin hãy xem lại Điều Lệ Hành Chánh Nhân Lực 2.01, Cơ Hội Bình Đẳng/Chính Sách Nâng Đỡ và Điều Lệ Hành Chánh Nhân Lực 2.02, Cấm Hăm Doạ, Phân Biệt Đối Xử hay Trả Thù tại Chỗ Làm, trên trang web của Sở Nhân Lực (nút Điều Lệ Hành Chánh) hoặc liên lạc Sở Nhân Lực của chúng tôi bằng điện thoại tại số 503.823.3572, TTY tại số 503-823-6868, hoặc sử dụng Oregon Relay Service 711.