Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Portland’s Small Business Program for Utility Relief (SPUR)

Español |  Tiếng Việt | 简体中文 | Русский

Applications are now closed.

Applications closed at 5:00 PM, Wednesday, July 22

We will notify all applicants by Wednesday, August 5. If your application is approved, you will receive funding as a one-time credit on your sewer/stormwater/water bill. Credits will be applied to accounts by Wednesday, August 19.

What else can I do to manage my sewer/stormwater/water bill?

What should I do about my business’s bills while waiting to hear if my business will receive a SPUR credit?

Continue to pay your utility bill. If you’re struggling to make payments, contact the Water Bureau to set up a payment plan. The Water Bureau is not currently shutting water off for non-payment.

If your business is approved for this program, we will apply a credit to your existing sewer/stormwater/water bill. You will still be responsible for any remaining charges on the bill and payment arrangements will still be available to you.

Questions?

If you have questions or would like to request interpretation services or accommodations for people with disabilities, contact us at smallbiz@portlandoregon.gov or 503-823-7770. 


Programa de ayuda de servicios públicos para pequeños negocios de Portland (SPUR) (SPANISH)

Las solicitudes están cerradas. Las solicitudes se cierran a las 5pm del miércoles 22 de julio.

Notificaremos a todos los solicitantes antes del miércoles 5 de agosto. Si se aprueba su solicitud, usted recibirá los fondos como un crédito único en su factura de alcantarillado/aguas pluviales/servicio de agua. 

 • Miércoles, 5 de agosto: Se anuncian los créditos y se notifica a los solicitantes 
 • Miércoles, 19 de agosto: Se aplican los créditos a las cuentas. 

¿Qué otra cosa puedo hacer para administrar mi factura de alcantarillado/aguas pluviales/servicio de agua?

 • Inscríbase para una facturación mensual o haga arreglos de pago con el Departamento de Agua de Portland: 503-823-7770 o escriba a PWBCustomerService@portlandoregon.gov.
 • Obtenga una consulta gratuita sobre el uso de agua eficientemente o solicite de manera gratuita dispositivos eficientes para el uso de agua: conserve@portlandoregon.gov o llame al 503-823-4527
 • Regístrese para Recompensa de Ríos Limpios: cleanriverrewards.com

¿Qué debo hacer con las facturas de mi negocio mientras espero saber si mi negocio recibirá un crédito SPUR?

Continúe pagando su factura de servicios públicos. Si tiene dificultades para realizar los pagos, comuníquese con el Departamento de Agua para hacer un plan de pagos. El Departamento de Agua no está suspendiendo el servicio de agua por falta de pago en este momento.

Si aprobamos su negocio para este programa, aplicaremos un crédito a la factura existente de alcantarillado/aguas pluviales/servicio de agua. Usted seguirá siendo responsable de pagar cualquier saldo restante de la factura y aún podrá hacer arreglos de pago.

¿Tiene preguntas?

Si tiene preguntas o desea solicitar servicios de interpretación o adaptación para personas con discapacidades, comuníquese con nosotros en smallbiz@portlandoregon.gov o llamando al 503-823-7770.


Chương trình hỗ trợ phí điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR) (VIETNAMESE)

Các ứng dụng đã bị đóng. Đóng nộp đơn, Thứ Tư, ngày 22/7.

Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các ứng viên trước thứ Tư ngày 5 tháng 8. Nếu đơn được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được nhận tiền dưới dạng tín dụng một lần trên hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước.

 • Thứ Tư, 5/8: Thông báo tín dụng, trả kết quả hồ sơ
 • Thứ Tư, ngày 19/8: Tín dụng được chuyển vào tài khoản

Tôi có thể làm gì để giải quyết hóa đơn nước thải/nước mưa/nước của mình?

Dưới đây là một số cách để giúp quý vị giải quyết hóa đơn của mình và liên kết đến các nguồn hỗ trợ khác.

 • Đăng ký nhận hóa đơn hàng tháng hoặc lập phương án chi trả với Thủy Cục Portland: 503-823-7770 hoặc PWBCustomerService@portlandoregon.gov
 • Nhận tham khảo miễn phí về việc sử dụng nước hiệu quả hoặc đặt các thiết bị sử dụng nước hiệu quả: conserve@portlandoregon.gov or 503-823-4527
 • Đăng ký nhận phần thưởng Clean River Rewards: cleanriverrewards.com

Tôi phải làm gì với hóa đơn của doanh nghiệp mình trong khi chờ xem doanh nghiệp của tôi có nhận được tín dụng SPUR hay không?

Tiếp tục trả hóa đơn của quý vị. Nếu quý vị không có điều kiện trả hóa đơn, xin hãy liên lạc với Thủy Cục để lập kế hoạch chi trả làm nhiều lần. Hiện nay Thủy Cục không cắt nước vì lý do không trả hóa đơn.

Nếu doanh nghiệp của quý vị được chấp thuận cho chương trình này, chúng tôi sẽ áp dụng tín dụng vào hóa đơn nước thải/nước mưa/nước hiện tại của quý vị. Quý vị sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm với các khoản phí còn lại trên hóa đơn và quý vị vẫn có thể có các sắp xếp giúp trả hóa đơn.

Quý vị có câu hỏi?

 Nếu quý vị có câu hỏi, hoặc muốn yêu cầu dịch vụ phiên dịch hoặc hỗ trợ cho người tàn tật, xin hay liên lạc với chúng tôi tại smallbiz@portlandoregon.gov hoặc 503-823-7770.


Portland(波特兰)小型企業公营事业账单援助计划(SPUR)(CHINESE)

申请已关闭。7月22日(星期三)下午5点截止申请 

我们将在8月5日星期三之前通知所有申请人。 若申请获批核,阁下的排污费 / 下水道/水费账单将会收到一次性的减免援助金额。

 • 8月5日(星期三):公布援助金额,申请人将收到通知
 • 8月19日(星期三):援助金额显示于账户上

 

还有什么方法可以管理我的排污费 / 下水道 / 费账单?

下列有些方法可以管理您的账单,以及有关其他资源的一些连结。

在企业申请 SPUR 援助金额的等候消息期间,我应如何处理企业现时收到的账单?

继续缴付您的公营事业账单。 若您在缴付账单时出现困难,敬请与水务局联系,以制定付款方案。 水务局目前不会对仍未缴费者停止供水。

若企业东主获得援助计划的批核,减免金额将会显示于当前的排污费 / 下水道 / 水费账单上。 您却仍需负责支付账单上的任何余额或结欠费用,而付款安排则仍然适用于您。

问题吗?

如有问题,或需寻求口译服务,或为残疾人士提供便利设施,请发送电邮至 smallbiz@portlandoregon.gov 或拨打 503-823-7770 与我们联系。


Программа помощи малому бизнесу Портленда по оплате счетов за коммунальные услуги (SPUR) ( RUSSIAN)

Прием заявлений закончен.

окончание приема заявлений,  Среда, 22 июля.

Мы сообщим всем заявителям к среде, 5-го августа. Если ваше заявление одобрено, вы получите разовый кредит в счет оплаты услуг канализации/ливневой канализации/водоснабжения.

 • Среда, 5 августа: объявление результатов распределения кредитов и уведомление заявителей
 • Среда, 19 августа: поступление кредитов на счета

Что еще я могу предпринять, чтобы суметь оплатить свои счетов за услуги канализации/ливневой канализации/водоснабжения?

Ниже приводятся некоторые дополнительные способы и ссылки на другие виды помощи по оплате счетов.

 • Подпишитесь на автоматическую ежемесячную оплату или договоритесь об оплате с Управлением водоснабжения Портленда по тел: 503-823-7770 или на сайте: PWBCustomerService@portlandoregon.gov.
 • Получите бесплатную консультацию об эффективном использовании воды или закажите устройство для экономного расходования воды на сайте: conserve@portlandoregon.gov или по тел: 503-823-4527
 • Подпишитесь на программу Вознаграждений за чистую реку на сайте: cleanriverrewards.com

Что делать со счетами на имя моего предприятия, пока я жду ответа, получу ли кредит по программе SPUR?

Продолжайте оплачивать счета за коммунальные услуги. Если вам затруднительно производить оплату, свяжитесь с Управлением водоснабжения и договоритесь о плане оплаты. Управление водоснабжения не отключит воду за неуплату.

Если ваше предприятие получило разрешение на участие в этой программе, мы используем кредит в отношении вашего нынешнего счета за услуги канализации/ливневой канализации/водоснабжения. Вы несете ответственность за оставшиеся расходы по счету, а договоренности по оплате вам по-прежнему будут доступны.

Есть вопросы?

С вопросами или для запроса переводческих услуг или приспособлений и услуг для людей с ограниченными возможностями, обращайтесь к нам по эл. почте: smallbiz@portlandoregon.gov или по тел: 503-823-7770.


Program Mailer (Printable PDF, tagged)

Mailer to small businesses on PWB/BES small business program