Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Portland’s Small Business Program for Utility Relief (SPUR)

SMALL BUSINESS PROGRAM FOR UTILITY RELIEF 

Has your Portland small business lost money during the pandemic? We may be able to help. 

Your business may be eligible for a one-time bill credit of $1,000 to $10,000 on your utility bill for sewer/stormwater/water.

 

 Link to SPUR application in English

Presente su solicitud en línea del 8 al 22 de julio 于7月8日到7月22日在线申请

Подайте заявление в Интернете с 8 июля по 22 июляĐăng ký trực tuyến từ ngày 8 đến 22 tháng 7

 

CAN MY BUSINESS APPLY?  

Make sure your business meets all these requirements: 

 • Receives sewer/stormwater/water service from the City of Portland. 

 • Has lost revenue because of the pandemic. 

 • Has an annual gross revenue of two million dollars or less. 

 • Has fifty or fewer employees. 

 • Was operating and in compliance with State of Oregon registration requirements on or before July 1, 2019. 

 All applications will be evaluated using a racial equity and vulnerability lens. The City of Portland is committed to centering racial equity in its response to the pandemic. 

QUESTIONS? 

smallbiz@portlandoregon.gov |503-823-7770 


 

PROGRAMA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS PARA EL ALIVIO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

¿He perdido dinero su pequeña empresa de Portland durante la pandemia?  Es posible que podamos ayudar.  

Su empresa puede ser elegible para un crédito de factura único de $1,000 a $10,000 dólares en su factura de servicios públicos para alcantarillado/aguas pluviales/agua. 

Presente su solicitud en línea del 8 al 22 de julio.  

¿Puede mi empresa solicitarlo?  

Asegúrese de que su empresa cumpla con todos estos requisitos:  

 • Recibe servicio de alcantarillado/aguas pluviales/agua de la Ciudad de Portland.  
 • Ha perdido ingresos debido a la pandemia.  
 • Tiene un ingreso bruto anual de dos millones de dólares o menos. 
 • Tiene 50 empleados o menos.  
 • Estaba operando y cumplía con los requisitos de registro del estado de Oregon el 1.º de julio de 2019 o antes.  

Todas las solicitudes se evaluarán utilizando un enfoque de equidad racial y vulnerabilidad. La Ciudad de Portland se compromete a centrar la equidad racial en su respuesta ante la pandemia.  

¿Tiene preguntas? 

smallbiz@portlandoregon.gov |503-823-7770 

 


小型公司公用事业救济计划  

您在波特兰的小型公司在大瘟疫期间有没有亏钱?我们也许可以提供帮助。 

您的公司可能有资格在您的下水道/雨水/水费账单上获得1,000到10,000美金的一次性账单抵免/。  

 

于7月8日到7月22日期间在线申请。  

我的公司可以申请吗?  

确保您的公司符合所有 这些要求: 

 • 从波特兰市获得下水道/雨水/供水服务。 
 • 由于大疫情而损失了收入。 
 • 年总收入不超过200万美元。 
 • 拥有五十名或更少的员工。 
 • 于2019年7月1日当天或之前开始运营并符合俄勒冈州的 注册要求。  

 

所有的申请都将基于种族平等及脆弱性的视角进行评估。波特兰市致力于以种族平等为中心,以应对这次大疫情。 

 

 有问题吗? 

smallbiz@portlandoregon.gov |503-823-7770 

 


CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP TIỆN ÍCH DÀNH CHO TIỂU DOANH NGHIỆP  

Tiểu doanh nghiệp của quý vị  ở Portland đã mất doanh thu do Đại dịch? Chúng tôi có thể giúp.  

Doanh nghiệp của quý vị có thể đủ điều kiện nhận một khoản tín dụng hóa đơn một lần, có giá trị từ $1000 đến $10,000, để thanh toán hoá đơn dịch vụ nước/nước thải. 

Đăng ký trực tuyến từ ngày 8 đến 22 tháng 7.   

  

Doanh nghiệp của tôi có thể đăng ký bằng cách nào?  

Đảm bảo doanh nghiệp của quý vị đáp ứng tất cả những yêu cầu sau:  

 • Nhận dịch vụ thoát nước thải/nước mưa/nước từ Thành phố Portland. 
 • Đã mất doanh thu vì đại dịch.  
 • Có tổng doanh thu hàng năm từ hai triệu đô la trở xuống. 
 • Có năm mươi nhân viên hoặc ít hơn.  
 • Đã hoạt động và tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Tiểu bang Oregon vào hoặc trước ngày 1 tháng 7 năm 2019.

  

Toàn bộ đơn đăng ký sẽ được xem xét qua một “ống kính” công bằng và có tính chất nhạy cảm về chủng tộc. Thành phố Portland cam kết về việc tập trung đảm bảo công bằng các chủng tộc trong các nỗ lực đối phó với đại dịch.

 

Quý vị có câu hỏi? 

smallbiz@portlandoregon.gov |503-823-7770 


ПРОГРАММА ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Понесло ли ваше малое частное предприятие, находящееся на территории Портленда, убытки во время пандемии?  Возможно, мы сможем вам помочь.  

Ваше частное коммерческое предприятие может иметь право на одноразовый кредит в размере от 1 тыс. до 10 тыс. долл. для погашения счетов за канализацию/сбор ливневых стоков/воду.  

Подайте заявление в Интернете с 8 июля по 22 июля.  

Имеет ли мое частное предприятие право подать заявление?  

Убедитесь в том, что ваше частное предприятие соответствует всем перечисленным ниже требованиям:  

 • На имя частного предприятия администрацией города Портленд начисляются счета за канализацию/сбор ливневых стоков/воду. 
 • Ваше предприятие потеряло доход в результате пандемии. 
 • Годовой валовой доход составляет не более двух миллионов долларов.  
 • Трудоустраивает пятьдесят или менее сотрудников. 
 • Функционировало и выполняло требования по регистрации штата Орегон по состоянию на 1 июля 2019 года или до этой даты.  

Все заявления будут оцениваться, исходя из расовой справедливости и уязвимости. В рамках ответа на пандемию Администрация города Портленд акцентирует внимание на принципе расовой справедливости.  

 

Есть вопросы? 

smallbiz@portlandoregon.gov |503-823-7770 

 


Program Mailer (Printable PDF, tagged)

Mailer to small businesses on PWB/BES small business program