Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Portland Water Bureau(波特兰水务局)2020 年饮用水质量报告 (Chinese)

 自 2008 年起,年度饮用水质量报告已推出華語版本。 欲索取过往水质报告的纸质版,请填写在线订购表格或拨打 503-823-7525

目录

Portland (波特兰) 的饮用水源

Bull Run 流域,是Portland (波特兰) 受保护的地表水供应水源,位于距离Portland (波特兰) 26 英里的 Mount Hood National Forest(胡德山国家森林)內。 Portland Water Bureau(波特兰水务局)和 U.S. Forest Service(美国国家森林局)对流域作出悉心管理,令洁净的饮用水得以持续供应。 一般而言,流域每年接收的降水量(包括雨水及降雪)相当惊人,达到 135 英寸。降水会先流入 Bull Run 河,然后再存储到两个水库中,在那里可以存储将近 100 亿加仑的饮用水。

水源经过充分的评估,以识别饮用水中令人担忧的污染物。 就 Bull Run 流域而言,对水源供应的唯一担忧是天然产生的微生物污染物,例如 蓝氏贾第鞭毛虫(Giardia)、隐孢子虫(Cryptosporidium)、粪便大肠菌群(fecal coliform bacteria)和总大肠菌群(total coliform bacteria)。 Portland Water Bureau(波特兰水务局)定期检测 Bull Run 流域的水源,以检视这些实际上存活于所有淡水生态系统中的微生物。

为控制可能会致病的生物,Portland Water Bureau(波特兰水务局)会对水源作出处理,惟当前未对 隐孢子虫(Cryptosporidium作处理。Portland (波特兰) 现正安装滤水系统,并会于 2027 年从饮用水中清除隐孢子虫(Cryptosporidium)和其他污染物 。 欲了解更多信息请查阅 第 (监测隐孢子虫) 页及第 (Bull Run 流域处理计划) 页.

Portland (波特兰) 的水源评估信息可通过访问portlandoregon.gov/water/sourcewaterassessment或致电 503-823-7525 取得。

Columbia South Shore Well Field(哥伦比亚南岸井田)是Portland (波特兰) 受保护的地下水资源, 提供了来自三个不同蓄水层中 25 个活跃水井的饮用水。 井田位于 Portland International Airport(波特兰国际机场)与 Blue Lake Park(蓝湖公园)之间。 Portland (波特兰市) 使用井田有以下两个目的: 在夏季时补充 Bull Run 的供水,以及在发生浊流事件、进行维护工作和出现紧急情况时,作为 Bull Run 的临时替代水源。

Columbia South Shore Well Field(哥伦比亚南岸井田)位处于住宅及商业机构的地底之下,有许多不同的潜在污染源头。 深入地底的蓄水层为供水的主要来源,具有天然的地质保护作用,可抵御陆地表面的污染物。 为了保护井田,Portland (波特兰)、Gresham(格雷舍姆)和 Fairview(费尔维尤)携手紧密合作。 各市的地下水维护计划(Groundwater Protection Program)与位处井田地带内的居民和商业机构共同合作,确保来自都市范围的污染物不会对地下水源构成影响。

要了解更多关于地下水维护的信息及寻找即将举行的地下水教育项目,请访问 portlandoregon.gov/water/groundwater.

Clackamas River Water District(克拉克默斯河给水管理区)、Gresham(格雷舍姆市)、Lake Oswego(莱克奥斯韦戈市)、Milwaukie(密尔沃基市)、Rockwood Water People’s Utility District(罗克伍德给水民众公用设施管理区)、Sunrise Water Authority(森赖斯水务局)和 Tualatin Valley Water District(图拉丁谷给水管理区)为部分居住在服务区边界的Portland (波特兰) 顾客提供饮用水。 从这些供应商接受供水服务的客户除了收到此报告之外,将会收到关于这些水源的详细水质报告。

要在本局对水源或其处理方式作出变更时,通过电邮收取更新信息, 请前往 portlandoregon.gov/water/notification 登记.

为人类和鱼类提供洁净的水源

Bull Run 河流域除了是Portland (波特兰) 的主要饮用水源外,也是四个濒危鲑鱼(salmon)和硬头鳟鱼(steelhead)物种的家园。 Portland Water Bureau(波特兰水务局)制定了四十九项具体的措施来应对饮用水系统的水流、气温及栖息地生态对 Bull Run 河流域下游鲑鱼栖息地及水质量的影响。 这些措施包括恢复鲑鱼的栖息地生态、改善鱼类可达的途径、控制 Bull Run 河流域下游的溪流温度和水流量,并与 Greater Sandy River Basin(大桑迪河盆地)的伙伴通力合作,提升鲑鱼与硬头鳟鱼的数量。

通过工程,以漂浮原木造成的堵塞有助创造栖息地生态,让鱼类可以生活和繁殖。 在流域通道的下方采用涵洞(底部带有天然溪流的大型管道),让鱼类能够进入其繁殖的溪流。 Portland Water Bureau (波特兰水务局)的鱼类生物学家使用在背景中能见的银色幼鲑鱼捕网,来点算 Bull Run 河流域中幼鱼的数量。

关于本巿饮用水系统的信息

 • Portland (波特兰) 的供水系统建立于 1895 年
 • Portland (波特兰) 的饮用水系统来自两个高品质的水源 - Bull Run 流域和 Columbia South Shore Well Field(哥伦比亚南岸井田)- 为Portland (波特兰) 和周边社区将近一百万人输送用水。
 • Portland (波特兰) 的饮用水大部分来自 Bull Run 流域,其位置在Portland (波特兰) 市中心区以东 26 英里。
 • 处理操作员将氯气加入水中,用作控制可能会导致人生病的细菌及病毒等微生物。
 • 处理操作员将氨加入水中,以形成效力更持久的消毒剂。 他们亦会加入氢氧化钠來减少金属腐蚀。
 • 饮用水通过重力从 Bull Run 流向Portland (波特兰)。
 • 水泵将地下水从 Columbia South Shore Well Field 的蓄水层中抽出。
 • 水库及储水缸储存用水作日常使用,此外还作灭火和紧急事故等用途。
 • 水务局职员每年采集和检测的水样超过 11,000 个。
 • 本市街道下输水总管道的长度超过 2,200 英里。
 • 让数以千计的消防栓得以守护着本市的安全。

关于水质的常见问题

在本报告中,我可以找到哪些测试结果?

Portland Water Bureau(波特兰水务局)监控饮用水中超过 200 种受管制和无管制的污染物。 本报告详列出水务局在 2019 年于饮用水中检测到的所有受管制污染物。 如果某个已知的、与健康相关的污染物在本报告中没有出现,表明 Portland Water Bureau (波特兰水务局)没有在饮用水中检测到它。

Portland (波特兰) 的饮用水是如何处理的?

目前,Portland (波特兰) 饮用水会通过三步的处理流程: 1) 加入氯气杀灭例如细菌和病毒等致病的微生物。 2) 加添氨 来稳定氯气,以形成效力更持久的消毒剂。 3) 加添氢氧化钠 来减低对金属(例如铅)的腐蚀。 在未来十年间,Portland(波特兰) 的食用水处理方式将有所改变。 欲了解更多信息请查阅 第 (Bull Run 流域处理计划) 页。

Portland (波特兰) 的饮用水有经过滤吗?

无。Portland (波特兰) 的两个水源都没有经过过滤。 在 2017 年时,为了应对于一系列的检测中发现有低水平含量的 隐孢子虫(Cryptosporidium ,Portland (波特兰市) 现正兴建一座水源过滤厂房作处理  隐孢子虫 (Cryptosporidium用途。 Bull Run 的水源将于 2027 年接受过滤。  欲了解更多信息请查阅 第 (监测隐孢子虫) 页及第 (Bull Run 流域处理计划) 页.

Portland Water Bureau (波特兰水务局) 有在水中加入氟吗?

没有。很低水平含量的氟自然存在于Portland (波特兰) 的用水之中。 您可向牙医或医生查询关于补充氟化物的问题,以防止蛀牙。 这方面对年青孩子而言尤其重要。

Portland (波特兰) 的水质软还是硬?

Bull Run 流域是Portland (波特兰) 主要的供水来源,其水质相当软。 水质总硬度一般为 3 至 8 ppm,或相当于每加仑 ¼ 至 ½ 格令硬度。 Portland (波特兰) 地下水的水质属于中等硬度: 约为 80 ppm,或大约每加仑 5 格令。

Portland (波特兰) 饮用水的 pH 值是多少?

Portland (波特兰) 饮用水的 pH 值一般在7.5 至 8.5 之间。

如何为我的饮用水作检测?

要进行免费的水中含铅量检测,可联系铅问题专线(LeadLine) leadline.org 或拨打503-988-4000。 要进行其他测试,您可付费聘请获认可的私人化验室为您的自来水作检测。 有关获认可化验室的信息,请连系 Oregon Health Authority(俄勒冈州卫生局)ORELAP.Info@state.or.us 或拨打503-693-4100

什么原因导致用水暂时变色?

由于Portland (波特兰) 的水没有进行过滤,Portland (波特兰) 的供水系统中存在来自 Bull Run 流域中的天然沉积物和有机物质。 当使用消防栓或供水总管道破裂时,便有可能会激起停留于总管道底部的沉积物,导致这些情况有时会出现。 在秋天里,有时也会看到像茶色般的无害色泽。 另一个源头是建筑物中较老旧的管道。 在数小时没有人用水的情况下,这些管道会为用水添上 铁锈颜色。 要了解更多详情,请前往 portlandoregon.gov/water/discoloredwater.

Portland (波特兰) 的用水是否安全,例如不含新冠肺炎(COVID-19)等病毒?

您的饮用水不含病毒,并可安全饮用。 Portland (波特兰) 使用氯来控制包括病毒在内的微生物。

有水质问题或水压问题吗? 请联系水质专线(Water Quality Line):

WBWaterLine@portlandoregon.gov

503-823-7525

portlandoregon.gov/water/WQfaq

饮用水有变色问题? 有流量低的问题吗?

请查阅此处的排解疑难小提示:portlandoregon.gov/water/guide.

欲取得印刷版本,请拨打:503-823-7525

就环保署(EPA)所提及的,在饮用水中可以发现的物质

在美国各地,饮用水(自来水和瓶装水)的来源包括河流,湖泊,溪流,池塘,水库,泉水和水井。 当水在土地表面流动或渗透进土壤中时,它溶解天然存在的矿物质,有时甚至是放射性物质,同时会带走动物或人类活动所产生的物质。

为了确保自来水可以安全饮用,Environmental Protection Agency(环保署 / EPA)颁布了法规,限制在公共供水系统中某些污染物的含量,并要求对这些污染物进行监测。 Food and Drug Administration (食品和药物管理局 / FDA)针对瓶装水中的污染物也设定限制,以便对大众健康提供同样的保护。

饮用水源的污染物包括: 微生物污染物,如来自野生动物的病毒,细菌和原生动物; 无机污染物,例如天然存在的盐和金属;杀虫剂和除草剂,可能来自农业,城市雨水径流或家居和商业用途;有机化学污染物,如来自工业过程的副产品、或氯与天然存在的有机物质结合的产物;和 放射性污染物,如天然存在的氡。

 饮用水,包括瓶装水中含有一些少量污染物是符合人们的合理预期。 污染物的存在并不一定表明水会危害健康。 关于污染物和潜在健康影响的更多信息,可拨打 EPA(环保署)的安全饮用水热线(Safe Drinking Water Hotline)800-426-4791 或访问 epa.gov/safewater.

在 2019 年完成的其他检测

每隔五年,EPA 会要求 Portland Water Bureau(波特兰水务局)及全国的其他水务公用事业机构,为其用水检测未有联邦规定标准或限制的污染物。 这些被称之为非规定控制类污染物。 在检测阶段完成后,EPA 会对测试结果及污染物的潜在健康风险作出评估,以断定是否需要制定一套标准来保障公众的健康。

在 2019 年,Portland Water Bureau(波特兰水务局)为其水源检测了下列非规定控制类污染物: 10 种蓝藻毒素(cyanotoxins); 2 种金属; 4 种非规定控制类消毒副产物群体和前驱物; 1 种规定控制类消毒副产物群体; 9 种杀虫剂和杀虫剂的副产物; 3 种酒精物质; 3 种半挥发性的化学物质。 在这些物质当中,只有检测到锰、消毒副产物和一种前驱物。

锰是存在于地壳中的金属元素。 它可溶解于接触自然矿床的水体中。 水中低含量的锰可导致饮用水变色或染上颜色。 高含量的锰可对健康带来不良的影响。 它在Portland (波特兰) 饮用水中的含量,不大可能会对健康带来不良的影响。

当自然存在于环境中的前驱物与添加到水中作消毒剂的氯混合时,消毒副产物便会形成。 高含量的消毒副产物有可能会引致健康问题。 这些消毒副產物在Portland (波特兰) 饮用水中的含量,不大可能会对健康带来不良的影响。

污染物 在Portland (波特兰) 的水中监测到 污染物的来源
最小值 平均值 最大值
金属
锰(ppm) 0.0017 0.016 0.062 在天然沉积物中发现
消毒副产物和前驱物
有机碳总含量(ppm) 0.89 1.37 1.70 自然存在于环境中
卤乙酸-5*(ppb)
17 29.7 43 饮用水消毒副产物
卤乙酸-6Br(ppb) <0.2 0.92 1.5 饮用水消毒副产物
卤乙酸-9(ppb) 18 30.4 44 饮用水消毒副产物

*卤乙酸-5 為规定控制类消毒副产物群体。 有关此群体的其他结果可见于第 (2019 年检测到的污染物) 页

ppm: 百万分之一供水机构采用 ppm(百万分之一)来叙述水中某一物质微小的数量。 在时间的计算方法中,百万分之一相当于一年中的大约 32 秒。  

ppb:十亿分之一供水机构采用 ppb(十亿分之一)来叙述水中某一物质非常微小的数量。 在时间的计算方法中,十亿分之一相当于 100 年中的大约 3 秒。

2019 年检测到的污染物

规定控制类污染物 在Portland (波特兰) 的水中监测到 EPA(环保署)水平标准 污染物的来源
最小值 最大值 最大污染物浓度(MCL)或处理技术(TT) 最大污染物浓度目标值(MCLG)
未经处理的水源
浑浊度 (NTU) 0.19 1.32 5 不适用 天然沉积物侵蚀

粪便大肠菌群(在 6 个月内 % > 20 个菌落 / 100 毫升)

未检测到 0% 10% 不适用 动物粪便
蓝氏贾第鞭毛虫 (Giardia)(#/L) 未检测到 0.08 处理技术 不适用 动物粪便
经过处理的饮用水
于入水口的金属及养份
(ppb) <0.50 1.09 10 0 在天然沉积物中发现
钡(ppm) 0.00082 0.01350 2 2 在天然沉积物中发现
氟化物 (ppm) <0.025 0.140 4 4 在天然沉积物中发现
硝酸盐 - 氮(ppm) <0.010 0.054 10 10 在天然沉积物、动物粪便中发现
在输水系统中的微生物污染物

大肠菌群总数(每月呈阳性百分比)

未检测到 0.38% 不适用 不适用 在整个环境中发现
在输水系统中的消毒剂残留和副产物
氯残留总量(ppm)当前的年度平均值 1.76 1.80

4

最高消毒剂残留水平 [MRDL]

4

最高消毒剂残留水平目标值 [MRDLG]
使用氯对水进行消毒
氯残留总量(ppm)在所有地点的单一结果范围 0.17 2.57 不适用 不适用 使用氯对水进行消毒
卤乙酸(ppb)任一地点当前的年度平均值 23.3 34.3 60 不适用 饮用水消毒副产物
卤乙酸(ppb)在所有地点的单一结果范围 17 43 不适用 不适用 饮用水消毒副产物
总三卤甲烷 (ppb)任一地点当前的年度平均值 22.1 30.8 80 不适用 饮用水消毒副产物
总三卤甲烷 (ppb)在所有地点的单一结果范围 17.3 45.4 不适用 不适用 饮用水消毒副产物
非规定控制类污染物 在Portland (波特兰) 的水中监测到 污染物的来源
最小值 平均值 最大值
经过处理的饮用水
氡(pCi/L) <50 140 280 在天然沉积物中发现
钠(ppm) 3.2 8.1 13 在天然沉积物中发现

Portland Water Bureau (波特兰水务局)每年会出版三次更详尽的报告,请访问:portlandoregon.gov/water/triannual

定义

MCL: 最高污染物水平

饮用水中允许的最高污染物水平。  在最佳处理技术的帮助下,MCL 被设置得尽可能接近 MCLG。

MCLG: 最高污染物水平目标值

饮用水中的污染物在此水平以下时,对健康没有已知或预期的威胁。 MCLG 允许一定的安全边际。

MRDL: 最高消毒剂残留水平

饮用水中允许的最高消毒剂水平。  有令人信服的证据表明,添加消毒剂是控制微生物污染物的必要措施。

MRDLG: 最高消毒剂残留水平目标值

饮用水中的消毒剂在此水平以下时,对健康没有已知或预期的威胁。  MRDLG 并不反映利用消毒剂来控制微生物污染物的优点。

N/A: 不适用

某些污染物没有包含在EPA所定义的基于健康的级别或目标。

NTU: 浑浊度单位

为量度水样浑浊度或模糊度的单位。

ppm: 百万分之一

供水机构采用 ppm(百万分之一)来叙述水中某一物质微小的数量。 在时间的计算方法中,百万分之一相当于一年中的大约 32 秒。  

ppb:十亿分之一

供水机构采用 ppb(十亿分之一)来叙述水中某一物质非常微小的数量。 在时间的计算方法中,十亿分之一相当于 100 年中的大约 3 秒。

pCi/L: 皮可居里 / 公升

皮可居里(Picocurie)是量度放射性活动的单位。

TT:处理技术

一种用来降低饮用水污染物水平的必要方法。

关于这些污染物的信息

砷、钡和氟

这些金属是存在于地壳中的元素。 它们可溶解于接触自然矿床的水体中。 这些物质在Portland (波特兰) 饮用水中的水平含量,不大可能会对健康带来不良的影响。

粪便大肠菌群

作为Portland (波特兰) 遵守《地表水处理规则》(Surface Water Treatment Rule)免过滤标准中的一部分,在添加消毒剂之前,水源已接受粪便大肠菌群的测试。 水源中出现粪便大肠菌群则说明该水源可能受到了动物粪便的污染。 这是以在任何六个月期间,在 100 毫升水中有超过 20 个菌落的水样本的百分比来衡量的。 Portland Water Bureau (波特兰水务局) 使用氯来控制这些细菌。

蓝氏贾第鞭毛虫(Giardia)

流域中的野生动物可能是蓝氏贾第鞭毛虫(Giardia)的宿主,它是一种可能会引致肠胃道疾病的微生物。 处理技术旨在消除 99.9% 的 蓝氏贾第鞭毛虫(Giardia)胞囊。 Portland Water Bureau (波特兰水务局) 采用氯来控制蓝氏贾第鞭毛虫(Giardia)

卤乙酸(Haloacetic Acids)和总三卤甲烷(Total Trihalomethanes)

当氯与水中天然存在的有机物质产生相互反应时,消毒副产物便会形成。 高含量的消毒副产物有可能会引致健康问题。 为了令消毒剂更加稳定,Portland (波特兰市)将氨加添到水中,这样有助尽量减少消毒副产物的形成。

硝酸盐 - 氮

用来衡量含氮量的硝酸盐可引致细菌和海藻在水中生长。 硝酸盐水平若超标,则会对健康构成影响。在 Portland (波特兰) 饮用水中的硝酸盐水平含量,不大可能会对健康带来不良的影响。

氡是一种自然生成、无色、无味或无臭的放射性气体。 在 Bull Run 供给水中检测到氡的水平含量相当低。而在Portland (波特兰) 的地下水供应中则检测到有不同水平含量的氡存在。 鉴于地下水中氡元素的历史数据,加上有限的地下水使用量,Portland (波特兰) 的人们不大可能因为水中的氡含量而令健康受损。 如需更多有关氡元素的信息,请访问 EPA(环保署)网页 epa.gov/radon

目前针对饮用水钠元素含量尚无标准可循。 在饮用水中发现的钠水平含量,不大可能会对健康带来不良的影响。

氯残留总量

氯残留总量用来测量 Portland (波特兰) 供水系统中游离氯以及氯氨混合物质的总量。 氯残留量是指水中所保留的低水平氯含量,是为了在通过整个输水系统保持消毒状态。

大肠菌群总数

总大肠菌群为自然存在于环境中的一种细菌。 大肠菌群通常不会令人致病。 它们被用作为检测是否存在其他可能有害细菌的指标。 如果一个月中有超过 5% 的样本对总大肠菌群呈阳性反应,则必须进行调查以确定并纠正任何可能的起因。 Portland Water Bureau (波特兰水务局) 使用氯来控制这些细菌。

浑浊度

浑浊度是指水样的模糊程度。 在Portland (波特蘭) 的供水系統中,浑浊度上升通常是由于暴风雨令有机物质悬浮在 Bull Run 水源中。 浑浊度上升可能会干扰消毒效果,并为微生物生长提供介质。 由于 Portland Water Bureau (波特兰水务局) 仍未对 Bull Run 水源进行过滤,处理技术是浑浊度在 12 个月内超过 5 NTU 的次数不能多于两次。 当 Bull Run 水源的浑浊度上升时,Portland (波特兰市) 会改为使用 Columbia South Shore Well Field 供水。

监测隐孢子虫(Cryptosporidium

为饮用水源作 隐孢子虫(Cryptosporidium(一种会潜在致病的微生物)处理,是州府及联邦法例的规定。 鉴于数据显示,在 Bull Run 流域中鲜有发现 隐孢子虫(Cryptosporidium 的踪迹,Oregon Health Authority(俄勒冈州卫生局 / OHA)已经五年没有要求 Portland Water Bureau(波特兰水务局)对水源作 隐孢子虫 (Cryptosporidium) 处理。 自 2017 年以来,检测结果显示,在雨季时于水源中发现有低水平含量的隐孢子虫(Cryptosporidium 。 因此,OHA 决定现在必须对水源作隐孢子虫处理。 Portland (波特兰市) 对于如何处理  隐孢子虫(Cryptosporidium 作出了多项决策,当中包括选择过滤作为处理的方法,并且对未来处理厂的选址作出了决定。 Portland Water Bureau(波特兰水务局) 相信过滤厂有望于 2027 年兴建好并投入运营。 欲了解更多详情请查阅 第 (Bull Run 流域处理计划) 页.

Portland Water Bureau(波特兰水务局)目前没有处理隐孢子虫(Cryptosporidium,但在饮用水法规下需要做处理。 Portland (波特兰市) 现正着手在 2027 年把过滤系统安装妥当,以符合 OHA(俄勒冈州卫生局)的合规时间表。 与此同时,Portland Water Bureau(波特兰水务局) 正在实施诸如流域保护和额外监测等临时措施来保障公众健康。 经与公共卫生部门的官员磋商后所得的结论仍然是,公众无需为此作出额外的预防措施。

接触隐孢子虫 (Cryptosporidium)可导致隐孢子虫病 (cryptosporidiosis) ,这是一种严重疾病。 症状可能包括腹泻,呕吐,发烧和胃痛。 具有健康免疫系统的人不用治疗就可以康复。 据疾病控制与预防中心(CDC)称,免疫系统严重衰弱的人有更严重的患病风险。 症状可能更严重,并可能导致严重的危及生命的疾病。 例如免疫系统功能减弱的人群包括艾滋病患者,那些患有遗传疾病并影响免疫系统的患者,以及服用某些免疫抑制药物的癌症和器官移植病人。

Environmental Protection Agency(环保署 / EPA)估计,有一小部分人可能会患上 隐孢子虫(Cryptosporidium)胃肠道疾病,并建议那些免疫力低下并从 Bull Run 流域获得饮用水的顾客向他们的医疗保健专业人员咨询饮用自来水的安全性。

2019 年原水提取中 隐孢子虫(Cryptosporidium) 的监测结果

水样数目 检测到浓度(虫卵 / 公升)
检测总数  隐孢子虫(Cryptosporidium)呈阳性反应 最小值 最大值
179 41 未检测到 0.06

更多信息,请访问:portlandoregon.gov/water/crypto

针对免疫力低下人群的特别提示

有些人比一般人群更容易受到饮用水中污染物的侵害。 免疫力低下人群包括:正在接受化疗的癌症患者、接受过器官移植的人群、HIV/艾滋病患者或其他患有免疫系统障碍的病人、某些长者和婴儿等,他们特别容易受到感染。 这些人应向医疗保健服务提供者咨询饮用水方面的建议。 有关 Environmental Protection Agency(环保署 / EPA)或CDC(疾控中心)「减少 隐孢子虫(Cryptosporidium) 和其他微生物污染物感染风险之有效方式」的指导方针,可致电安全饮用水热线(Safe Drinking Water Hotline):800-426-4791 取得。

Bull Run 流域处理计划 – 让我们和后人都可享用安全和充裕的水源。

2022 年目标:改善防腐控制处理

今年夏天,Portland Water Bureau(波特兰水务局) 将动工建设一项新的设施,该设施旨在进一步降低可进入饮用水中的铅和其他金属物质的含量。 铅从家居管道系统进入饮用水中;要了解更多信息,请查阅第 (减少接触铅的风险) 页。 在此介绍一下 2022 年 Bull Run 流域的水源处理将会如何操作:

 • 自 1895 年起,受到悉心保护的 Bull Run 流域开始为人们提供洁净而安全的水源。
 • 自 1929 年以来,水源开始接受消毒,以控制可能会引致人们生病的微生物。
 • 自 1998 年起,水源的 pH 值得到了提升,以减低自来水中的含铅量水平。 2022 年,Portland (波特兰) 将会安装改进的腐蚀控制处理系统,系统可对 pH 值及碱度作出调节,从而可进一步降低含铅量水平。

2027 年目标:全新的 Bull Run 过滤设施落成

2027 年,新落成的水源过滤设施让 Portland Water Bureau(波特兰水务局) 可提供安全可靠的饮用水,并将:

 • 通过消除 隐孢子虫(Cryptosporidium) 和其他污染物,令Portland (波特兰) 的饮用水更加安全
 • 提供稳定而高质量的饮用水
 • 令 Bull Run 流域的水源供应更可信赖
 • 让 Portland Water Bureau (波特兰水务局)可作好准备,应对未来的法规要求

Bull Run 水源仍将受到悉心保护。

过滤水源可将 隐孢子虫 (Cryptosporidium) 及其他潜在污染物清除。

消毒可对微生物起控制作用。

防腐控制处理将会继续降低自来水中的含铅量水平。

更多信息,请访问:portlandoregon.gov/BullRunTreatment

减少接触铅的风险

Portland Water Bureau(波特兰水务局) 关心我们社区中家庭的健康,并致力为您提供协助。 如果水中含铅,铅水平升高会导致严重的健康问题,特别是对孕妇和幼童而言。 饮用水中的铅主要来自供水管道和住宅管道系统中的相关材料和组件。 Portland Water Bureau(波特兰水务局) 负责提供优质的饮用水,但却无法控制家中或建筑物管道系统组件中所采用的各种材料。 铅在 Portland (波特兰) 的水源中非常罕见,并且在供水系统中没有已知的铅服务管线。 在 Portland (波特兰市),透过因含铅材料制造的家用供水组件设备的腐蚀(磨损),铅会进入饮用水中。 这些材料包括以铅金属为主,用作接驳铜喉管的焊料 - 常用于1970 至 1985 年间所建造或铺设管道系统的房屋 - 以及 2014 年之前安装,含黄铜材料的组件和水龙头。

当自来水停留在管道中数小时后,例如隔夜、当您外出上班或上学等一段长时间内,您可以在使用饮用水或烹饪之前将水龙头放水 30 秒至 2 分钟,以尽量减少接触铅的可能性。 如果您担心饮用水中含铅,您可请求铅问题专线(LeadLine)为您的用水进行免费铅检测。 要了解饮用水中的铅含量、检测方法及如何尽量降低接触铅风险的措施,您可以连系

 • 铅问题专线(LeadLine):: 503-988-4000  或访问 leadline.org
 • 安全饮用水热线(Safe Drinking Water Hotline):: 800-426-4791或访问  epa.gov/safewater/lead.

在Portland (波特兰市),最常见接触到铅金属的源头是来自主要以铅为材料的油漆、家居中的尘埃、土壤及管道系统的材料。 其他的家居物件例如玩具、化妆品、陶器及古董家具中都会有铅的存在。

保障公众健康

Portland Water Bureau (波特兰水务局) 的《降低饮用水含铅风险计划》(Lead Hazard Reduction Program)是一个减少接触铅风险的综合方案。 通过此计划,Portland Water Bureau(波特兰水务局)提供以下服务:

 • 腐蚀控制处理 通过添加氢氧化钠到水中来提高其 pH 值,减低供水管道中铅的腐蚀作用。 为了进一步减低腐蚀,Portland (波特兰市)已展开 2022 年提升腐蚀控制处理的流程。 欲了解更多详情请查阅 第 (Bull Run 流域处理计划) 页.
 • 水中含铅检测在服务范围内的任何人士可通过 Portland Water Bureau (波特兰水务局)为水源作免费的铅检测。 Portland Water Bureau(波特兰水务局)的目标是为面对饮用水含铅量风险最高的家庭 (1970年至1985年之间建造的房屋) 扩展服务。
 • 教育、外展计划及检测机构和组织会收到补助资金,以协助人们降低接触所有铅来源的风险。
 • 减少家居铅危害Portland Housing Bureau(波特兰房屋局)的铅危害控制计划(Lead Hazard Control Program),通过 Portland Water Bureau (波特兰水务局) 给予支持,为家居消除含铅涂料的危害。

为水中含铅量风险较高的家居作常规检测

Portland Water Bureau (波特兰水务局) 为服务范围内的所有人士提供免费水中含铅量检测。 Portland Water Bureau (波特兰水务局) 亦会每年两次向来自超过 100 个家庭的群组采集水样,这些家庭的供水管道中有采用含铅焊料,而饮用水中的含铅量水平也有可能比较高。 当这些家庭中有多过 10% 家庭的水样检测结果鉛高于 15 ppb 的话,就代表结果超越了联邦的铅干预水平。. 在最近一轮检测中,少于 10% 家庭的水样高于铅干预水平。

来自高危住宅用户自来水的铅、铜检测结果

规定控制类污染物 在住宅自来水中检测到 EPA(环保署)水平标准 污染物的来源
2019 年秋季结果 超过干预水平的家庭 干预水平 最高污染物水平目标
铅 (ppb) 11.6 在 105 户中有 6 户(5.7%) 15 0 民用和商用楼宇管道系统的腐蚀
铜 (ppm) 0.216 在 105 户中有 0 户(0%) 1.3 1.3 民用和商用楼宇管道系统的腐蚀

第 90 百分位数值: 90% 的水样结果低于所显示的数值。

干预水平定义: 特定的污染物浓度,一旦污染物浓度超出该水平,就必须对水务系统采取处理措施或遵照要求执行。

ppm: 百万分之一供水机构采用 ppm(百万分之一)来叙述水中某一物质微小的数量。 在时间的计算方法中,百万分之一相当于一年中的大约 32 秒。  

ppb:十亿分之一供水机构采用 ppb(十亿分之一)来叙述水中某一物质非常微小的数量。 在时间的计算方法中,十亿分之一相当于 100 年中的大约 3 秒。

家居供水管道可令饮用水中的含铅量上升

不含铅设施:

 • 总管道结构:Portland Water Bureau (波特兰水务局) 从未于总管道结构中使用含铅水管。
 • 含铅的猪尾状管道 : 只于二次大战以前使用。 所有已知的猪尾状管道已于 1998 年或以前移除。
 • 供水管道:Portland Water Bureau (波特兰水务局) 从未使用含铅水管作供水管道。
 • 水表:Portland Water Bureau (波特兰水务局) 自从 1986 年起便使用无铅水表。 因此,超过 95% 的家庭拥有无铅水表。

可能含铅的设施:

 • 水龙头及固件: 2014 年以前安装的水龙头可能含有带铅的黄铜成份。
 • 含铅焊料:在 1985 年以前,连接铜喉管时经常会用到含铅焊料。

减少您接触到所有铅来源的风险。

联系铅问题专线: 

leadline.org

503-988-4000

 • 免费检测水中含铅量
 • 为儿童提供血中含铅量的免费检测
 • 降低铅含量免费服务

减少从民用管道中可能接触铅风险的简易步骤

 • 打开水龙头,将铅冲出管道。 如果已经有数小时没有用过水,请打开水龙头放水 30 秒到 2 分钟,或等到水温变凉后再作饮用或煮食。 打开水龙头,将可能含铅的自来水冲走。
 • 请使用冰凉新鲜的水来煮食、饮用及冲调婴儿配方奶粉。 铅更容易溶解于热水中。 切勿使用热的自来水来煮食、饮用或冲调婴儿配方奶粉。
 • 切勿采用将水煮沸的形式来除铅。 将水煮沸并不能除铅。
 • 检测您的孩子体内的含铅水平。 询问您的医生或联系 铅问题专线(LeadLine,了解如何检测您孩子体内的含铅量。 血中铅水平测试是唯一能检测到您的孩子是否有接触过铅风险的方式。
 • 检测水中含铅量。 联系 铅问题专线(Leadline,了解如何获得一次免费的用水含铅量检测。
 • 考虑使用过滤器。 查看确保过滤器能减低含铅量 - 并非所有过滤器都有此功能。 要保护水质,请按照生产商出具的说明来维护和更换过滤器。   要了解更多关于滤水器性能标准的信息,请前往: nsf.org 或拨打 800-NSF-8010。
 • 每隔数月清洁水龙头的曝气器一次. 水龙头曝气器可能会捕集到来自家居水管中的颗粒,而这些颗粒可能含有铅。 每隔数月,应将曝气器扭开及冲洗。
 • 考虑更换老旧的固件。 自 2014 年起,所有管道、配件和固件的含铅量必须低于 0.25%。

有问题吗? 我们在这里提供帮助

中央信息专线

咨询关于项目、方案规划和公众会议的一般信息。

503-823-7404

客服与财务援助

咨询关于您的帐户或申请财务援助的问题或信息。

503-823-7770
PWBCustomerService@portlandoregon.gov

水质专线

有关水质或水压的问题。

503-823-7525

WBWaterLine@portlandoregon.gov

紧急情况热线

水务系统紧急热线。

503-823-4874

每星期 7 天,每天 24 小时提供服务

portlandoregon.gov/water

facebook.com/portlandwaterbureau

@portlandwater

其他有关饮用水的信息:

Oregon Health Authority(俄勒冈州卫生局)– 饮用水服务:971-673-0405

public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/DrinkingWater/

Portland Water Bureau(波特兰水务局)供水系统 ID:4100657

局长(Amanda Fritz)办公室

Amanda@portlandoregon.gov

与 Yesenia Carrillo 连系:503-823-3008(可说西班牙语)

Portland Water Bureau(波特兰水务局)是 Regional Water Providers Consortium(区域供水商联合会) 的成员。 更多信息在 regionalh2o.org

联系信息:

Portland Water Bureau (波特兰水务局)

1120 SW 5th Avenue/Room 600

Portland, Oregon 97204

portlandoregon.gov/water

Para obtener una copia del informe de calidad del agua potable en español, comuníquese con:

Здесь можно получить копию отчёта о качестве воды на русском языке:

Để có bản sao báo cáo chất lượng nước uống này bằng tiếng Việt, vui lòng liên lạc:

欲索取此饮用水报告的中文版本,请联系:

portlandoregon.gov/water/wqreport   (503) 823-7525

有关翻译、传译或为残障人士提供便利设施,请联系我们。

More Information · Más información · Дополнительная информация · Thêm thông tin · 欲了解更多信息 · Mai multe informații · Macluumaad dheeri ah · Подробиці · Tichikin Poraus · अधिक सूचना

portlandoregon.gov/water/access  503-823-7525(中继服务:711)

本报告及过往报告的副本已刊载于水务局网站 www.portlandoregon.gov/water/wqreport

2020 年 6 月印刷