Skip to Main Content View Text-Only

The City of Portland, Oregon

Portland Water Bureau

From forest to faucet, we deliver the best drinking water in the world.

Customer Service: 503-823-7770

GENERAL INFORMATION: 503-823-7404

More Contact Info

Portland’s Small Business Program for Utility Relief (SPUR)

 • DĀNWÈI CĀNTĪNG Kyo Koo, Head Chef at the Beijing-inspired restaurant

 • SAFE Transportation Malcom Ricks, owner of the 25-year-old transportation company

 • Escuela Viva Angie Garcia, owner of Escuela Viva, a dual-language preschool in Portland

 • Bison Coffee House Loretta Guzman, owner of the only Native-run coffeehouse in PDX

Español (Spanish) |  Tiếng Việt (Vietnamese) | 简体中文 (Simplified Chinese) | Русский (Russian)

SPUR applications were open from 9:00 AM on July 8, 2020 through 5:00 PM on Wednesday, July 22, 2020.

We received 2,180 applications and more than 500 businesses were awarded SPUR credits.  All applicants were notified on Wednesday, August 5, by email or phone. Credits were applied to approved accounts starting Wednesday, August 19.  View the list of awardees.

About the program

In response to the financial burden of the COVID-19 pandemic, the Portland Water Bureau and the Bureau of Environmental Services allocated $1.6 million dollars to provide financial support to Portland’s small businesses in the form of a one-time credit on sewer/stormwater/water bills. SPUR prioritized businesses owned by Black, Indigenous, and all People of Color (BIPOC) and women, childcare providers, and businesses open as part of Phase 1 of the state’s reopening plan. The selection process was driven by a clear recognition that Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC) communities are disproportionately affected by this crisis.

Learn more by visiting our Frequently Asked Questions page.

Questions?

If you have questions or would like to request interpretation services or accommodations for people with disabilities, contact us at smallbiz@portlandoregon.gov or 503-823-7770. 

What else can I do to manage my sewer/stormwater/water bill?


Programa de ayuda de servicios públicos para pequeños negocios de Portland (SPUR) (SPANISH)

Actualizado el 4 de septiembre del 2020

El plazo para las solicitudes de SPUR estuvo abierto de las 9:00 AM del 8 de julio del 2020 hasta las 5:00 PM del miércoles 22 de julio del 2020

 

Recibimos 2,180 solicitudes y más de 500 negocios recibieron créditos SPUR.  Se notificó a todos los solicitantes el miércoles 5 de agosto, por correo electrónico o por teléfono. Los créditos se aplicaron a las cuentas aprobadas empezando el miércoles 19 de agosto.  Vea la lista de seleccionados.

Acerca del programa

En respuesta a la carga económica de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Aguas de la ciudad de Portland y el Departamento de Servicios Medioambientales asignó $1.6 millones de dólares para ofrecer apoyo económico a los pequeños negocios de Portland con un crédito único en su factura del alcantarillado/aguas pluviales/agua. SPUR dio prioridad a los negocios propiedad de afroamericanos, indígenas, y toda persona de color (BIPOC) y mujeres, proveedores de cuidado infantil, y negocios abiertos como parte de la Fase 1 del plan de apertura estatal. El proceso de selección fue regido por un claro reconocimiento de que las comunidades afroamericanas, indígenas, y de personas de color (BIPOC) están desproporcionadamente afectadas por esta crisis.

Obtenga más información en nuestra página de preguntas frecuentes

¿Tiene preguntas?

Si tiene preguntas o desea solicitar servicios de interpretación o adaptación para personas con discapacidades, comuníquese con nosotros en smallbiz@portlandoregon.gov o llamando al 503-823-7770.

¿Qué otra cosa puedo hacer para administrar mi factura de alcantarillado/aguas pluviales/servicio de agua?

 • Regístrese para facturación mensual o prepare un plan de pagos con el Departamento de Aguas de Portland: 503-823-7770 o escriba a PWBCustomerService@portlandoregon.gov.
 • Si su negocio está en su casa, puede calificar para nuestros programas de asistencia económica residencial.
 • Pida una consulta gratuita sobre la eficacia del consumo de agua o solicite dispositivos gratuitos de eficacia del uso del agua:conserve@portlandoregon.gov o llame al 503-823-4527
 • Regístrese para Recompensa de Ríos Limpios: cleanriverrewards.com

Chương trình hỗ trợ phí điện nước cho các Doanh Nghiệp Nhỏ tại Portland (SPUR) (VIETNAMESE)

Cấp nhật ngày 4 Tháng Chín năm 2020

Đơn đăng ký SPUR đã mở từ 9 giờ sáng ngày 8 Tháng 7, năm 2020 đến 5 giờ chiều ngày Thứ Tư ngày 22 Tháng 7 năm 2020.

 

Chúng tôi đã nhận được 2.180 đơn đăng ký và hơn 500 doanh nghiệp đã nhận được tín dụng SPUR.  Tất cả ứng viên đã được thông bào vào ngày Thứ Tư ngày 5 Tháng 8, qua Email hoặc điện thoại. Tín dụng sẽ được áp dụng vào các tài khoản đã được chấp thuận bắt đầu từ ngày Thứ Tư ngày 19 Tháng 8.  Xem danh sách người được nhận tín dụng.

Về chương trình này

Để đối phó với gánh nặng tài chính của đại dịch COVID-19, Thủy Cục Portland và Cục Dịch Vụ Môi Trường đã dành ra 1,6 triệu đô-la để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ của Portland dưới dạng tín dụng một-lần vào trong hoá đơn tiền nước thải/nước mưa/nước sinh hoạt. SPUR ưu tiên cho các doanh nghiệp được làm chủ bởi người Mỹ gốc Phi, gốc Thổ Dân và tất cả Người Da mầu (BIPOC) cũng như phụ nữ, các cơ sở trông trẻ và các doanh nghiệp mở lại trong Giai Đoạn 1 của  kế hoạch mở lại của tiểu bang. Qua trình lựa chọn được thúc đẩy bởi nhận định rằng các cộng đồng người Mỹ gốc Phi, Thổ Dân, và người Da Màu (BIPOC) chịu ảnh hưởng bất cân xứng bởi khủng hoảng này.

Tìm hiểu thêm bằng cách ghé thăm  trang Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi

Quý vị có câu hỏi?

 Nếu quý vị có câu hỏi, hoặc muốn yêu cầu dịch vụ phiên dịch hoặc hỗ trợ cho người tàn tật, xin hay liên lạc với chúng tôi tại smallbiz@portlandoregon.gov hoặc 503-823-7770.

Tôi có thể làm gì để giải quyết hóa đơn nước thải/nước mưa/nước của mình?


Portland(波特兰)小型企業公营事业账单援助计划(SPUR)(CHINESE)

更新于 2020 年 9 月 4 日

SPUR 从 2020 年 7 月 8 日上午 9 时起开放申请,至 2020 年 7 月 22 日(星期三)下午 5 时截止。

 

我们收到了 2,180 份申请书,且有超过 500 家企业获得 SPUR 的账单抵免援助额。  所有申请人已于 8 月 5 日(星期三)通过电邮或电话收到通知。 抵免金额于 8 月 19 日(星期三)起已陆续过账到获批核的账户。  查阅获发抵免额企业的清单

关于此计划

为了应对新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行所导致的财务负担,Portland Water Bureau(波特兰水务局)及 Bureau of Environmental Services(环保服务局)分配了 $160 万美元的资金,为 Portland(波特兰)的小型企业提供一次性排污费 / 下水道 / 水费账单金额减免,作为财务援助。 SPUR 计划优先考虑到由黑人、原住民及全体有色人种(BIPOC)和女性拥有的企业、托儿照护服务提供者及州府重启经济规划中第 1 阶段开放的企业。 基于清楚意识到黑人、原住民及有色人种(BIPOC)社区因这场危机而受到不成比例的影响,甄选流程也受此而驱动。

要了解更多信息,请访问我们的常见问题(FAQs)网页

问题吗?

如有问题,或需寻求口译服务,或为残疾人士提供便利设施,请发送电邮至 smallbiz@portlandoregon.gov 或拨打 503-823-7770 与我们联系。

还有什么方法可以管理我的排污费 / 下水道 / 水费账单?

 • 向 Portland Water Bureau(波特兰水务局)登记月结单或设定缴费安排: 拨打 503-823-7770 或发送电邮至 PWBCustomerService@portlandoregon.gov
 • 若您的企业以居家的方式运营,则您可能符合资格参与我们的住宅财务援助计划(residential financial assistance programs)。
 • 需要获得免费的节水咨询服务或预订免费的节水装置,可发送电邮至:conserve@portlandoregon.gov 或拨打 503-823-4527
 • 登记加入清洁河流奖励( Clean River Rewards):cleanriverrewards.com

Программа помощи малому бизнесу Портленда по оплате счетов за коммунальные услуги (SPUR) ( RUSSIAN)

Обновлено 4 сентября 2020 г

Прием заявок на участие в программе SPUR был открыт с 9:00 8 июля 2020 г. до 17:00 среды 22 июля 2020 г.

 

Мы получили 2180 заявок, и более 500 компаний получили кредиты в рамках программы SPUR.  Все заявители были уведомлены в среду, 5 августа, по электронной почте или по телефону. Зачисление суммы кредита на утвержденные счета началось со среды 19 августа.  Ознакомьтесь со списком предприятий, получивших кредиты.

О программе

В ответ на финансовое бремя, вызванное пандемией COVID-19, Управление водоснабжения Портленда и Управление экологических услуг выделили 1,6 миллиона долларов на оказание финансовой поддержки малым предприятиям Портленда в виде единовременного кредита на оплату счетов за услуги канализации/ливневой канализации/водоснабжения. Приоритеты программы SPUR были направлены на предприятия, принадлежащие представителям чернокожего, коренного и цветного населения (BIPOC) и женщинам, а также предприятия, предоставляющие услуги по уходу за детьми, и предприятия, открытые в рамках первой фазы плана по возобновлению работы предприятий штата. В основе процесса отбора лежало четкое признание того, что кризис оказывает несоразмерно большее воздействие на представителей чернокожего, коренного и цветного населения (BIPOC).

Узнайте больше, посетив нашу страницу часто задаваемых вопросов

Есть вопросы?

С вопросами или для запроса переводческих услуг или приспособлений и услуг для людей с ограниченными возможностями, обращайтесь к нам по эл. почте: smallbiz@portlandoregon.gov или по тел: 503-823-7770.

Что еще я могу предпринять, чтобы справляться с оплатой своих счетов за услуги канализации/ливневой канализации/водоснабжения?

 • Подпишитесь на ежемесячную оплату или договоритесь об условиях оплаты с Управлением водоснабжения Портленда по тел: 503-823-7770 или пишите по электронной почте: PWBCustomerService@portlandoregon.gov.
 • Если ваше предприятие осуществляет бизнес на дому, у вас может быть право на участие в наших программах финансовой помощи по месту жительства.
 • Получите бесплатную консультацию об эффективном использовании воды или закажите бесплатные устройства для экономного расходования воды на сайте: conserve@portlandoregon.gov или по тел: 503-823-4527
 • Подпишитесь на программу Clean River Rewards (программа вознаграждений за сохранение чистоты рек) на сайте: cleanriverrewards.com

SPUR Awardees

List of businesses who will receive SPUR credits.

Program Mailer (Printable PDF, tagged)

Mailer to small businesses on PWB/BES small business program